Karjeras izglītība pirmsskolas iestādēs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 22 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 22 Janvāris 2018 17:14

tmb20180122171012

Šī gada 18.janvārī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas pedagogi pulcējās Rugāju vidusskolā, lai metodiskajā apvienībā (MA) pārrunātu aktuālos jautājumus un dalītos pieredzē par tēmu „Karjeras izglītība pirmsskolas izglītības iestādē”. Rugāju vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča ar prieku visus sveica Rugājos un labprāt pavadīja dienu kopā ar pirmsskolas pedagogiem. Darba diena tika iesākta ar mazo rugājiešu skanīgajām dziesmām, kas sasildīja ikviena pedagoga sirdi. Diena izvērtās īpaši ražīga, jo MA seminārā piedalījās 30 pedagogi no astoņām izglītības iestādēm un savu pozitīvo pieredzi prezentēja deviņās prezentācijās.

Pirmsskolas vecuma bērni dzīvo garīgi mierīgā vidē, kas rada vislabākos apstākļus viņu unikālo spēju attīstībai, intereses saglabāšanai un uztveres spēju attīstībai, tas ir, apstākļos, kas ļauj bērnam novērot pasauli un uzdot jautājumus. Tas ir posms, kad sāk izpausties bērna turpmākās karjeras aizmetņi. Pirmsskolas vecumposmam ir izšķiroša loma būtisku dzīves prasmju veidošanā, un līdz ar to veido stabilu pamatu bērna veiksmīgai karjerai nākotnē. Šis posms ietekmē tādas ar karjeru saistītas rakstura īpašības kā uzņēmība, neatkarība, iniciatīva un paškontrole.

Rugāju vidusskolas pirmsskolas darba metodiķe Rita Pipure dalījās pieredzē par šajā mācību gadā paveikto. Bagātais pasākumu klāsts norādīja uz to, ka mazajiem rugājiešiem dienas aizrit interesantā un aizraujošā gaisotnē. Rugāju vidusskolas pirmsskolas grupas, tāpat kā visa skola, aktīvi iesaistījušās ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Arī Balvu pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Sienāzītis” ir projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” dalībnieki, tādēļ pirmsskolas skolotāja Gunta Grāmatiņa bērnudārza darbu karjeras izglītībā prezentēja jaunā mācību satura kontekstā. Balvu PII „Sienāzītis” karjeras izglītībā iesaistīti un aktīvi darbojas bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.

Balvu PII „Pīlādzītis” pedagogi dalījās pieredzē ar savu redzējumu par karjeras izglītību pirmsskolā. Viņi izmanto dažādas metodes bērnu iepazīstināšanai ar karjeras iespējām, kas iekļauj ne tikai dažādu profesiju prezentēšanu, bet veic arī bērnu spēju izzināšanu. Savā pieredzē dalījās Balvu PII „Pīlādzītis” 9 pedagogi – Inese Salmane, Vineta Bule, Tatjana Magone, Irēna Viļčuka, Irēna Supe, Inese Hmara un Ilona Ločmele.

Kubulu PII „Ieviņa” pirmsskolas skolotāja Ilona Kaičenko prezentēja savas iestādes divu grupu – „Bitītes” (četrgadīgie un piecgadīgie bērni) un „Rūķīši” (sešgadīgie bērni) karjeras izglītības nedēļā paveikto. Bērni devās ekskursijās uz dažādām Kubulu pagasta iestādēm un iepazinās ar tur strādājošu cilvēku profesijām. Bērni ciemojās Stacijas pamatskolā, Kubulu veikalā, doktorātā, pastā, kokapstrādes uzņēmumā „Kalegnum”, kā arī apzināja savā bērnudārzā strādājošo profesijas.

MA seminārā piedalījās un savus ieteikumus karjeras izglītības īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs sniedza Balvu novada ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras konsultante Anita Laurena. Savu prezentāciju A. Laurena uzsāka ar vārdiem: „Es esmu ļoti lepna par to, kā strādā mūsu pirmsskolas skolotāji!” Viņa uzsvēra, ka pedagogu darbs ir ne tikai bērnu iepazīstināšana ar dažādām profesijām, bet arī bērnu stipro pušu izzināšana un to attīstīšana. Karjeras konsultante aicināja audzināt cieņpilnu attieksmi pret visām profesijām.

Noslēgumā paveikto izvērtēja Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde, secinot, ka ražīgais darbs dos pienesumu ikvienam. Seminārs noslēdzās ar Rugāju novada vidusskolas pirmsskolas grupu apskati.

Pirmsskolas izglītības speciāliste Lija Bukovska

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei