Paziņojums

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 26 Septembris 2017 10:30

Balvu novada dome 2017.gada 14.septembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.13, 31.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 8A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā”, kadastra apzīmējums 3886 003 0613.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis zemes gabalam Raiņa ielā 8A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā ir nodrošināt uzņēmējdarbības veikšanu, lai dažādotu novada ekonomiku, attīstītu tūrisma un rehabilitācijas pakalpojumu uzņēmējdarbības veidus.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.pantu un 2014.gada 14.oktobra Ministra kabineta noteikumiem Nr.628

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināta Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Anita Avotiņa.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei