Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 02 Oktobris 2017 18:10

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 5.oktobrī, plkst.9.00.

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada Domes 2015.gada 4.novembra lēmuma “Par pienākuma vērtības noteikšanu vienam iedzīvotājam Balvu novadā” atcelšanu. (ziņo V.Puka)


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 5.oktobrī, plkst.11.00.

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr. 6/2016 “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. (ziņo L.Igaune)
2. Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. (ziņo L.Igaune)


Tautsaimniecības un vides komiteja

Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 5.oktobrī, plkst.13.00.

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.___/2017 „ Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo U.Sprudzāns)
2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2017 „ Grozījumi Balvu novada Domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā"” precizēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0468, daļai Bērzpils ielā 1, Balvos. (ziņo A.Avotiņa)
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0496, daļai Bērzpils ielā 1E, Balvos. (ziņo A.Avotiņa)
5. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Balvu pagastā. (ziņo G.Zaharāne)
6. Par privātpersonām piederošu zemes vienību Kubulu pagastā konfigurācijas precizēšanu. (ziņo G.Zaharāne)
7. Par dzīvokļa Nr. 11 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo G.Zaharāne)
8. Par dzīvokļa Nr. 29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo G.Zaharāne)
9. Par nekustamā īpašuma “Masalnieki” Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
10. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3850 002 0205 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par adreses piešķiršanu ēkai un esošās adreses saglabāšanu nekustamajam īpašumam Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.S. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.R. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.L. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
17. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu M.Š. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
18. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu T.V. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par zemes nomu R.Z. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Verpuļeva 230A, Balvu pagastā nodošanu nomai. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par medību tiesībām MMB “Bērzkalne” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Bērzkalnes pagastā. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par medību tiesībām biedrībai “Orlovas mednieku klubs” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Vectilžas un Lazdulejas pagastā. (ziņo G.Zaharāne)
23. Par medību tiesībām J.K. Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Krišjāņu pagastā. (ziņo G.Zaharāne)
24. Par medību tiesībām V.Š. Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Lazdulejas un Briežuciema pagastā. (ziņo G.Zaharāne)


Finanšu komitejas sēde
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 5.oktobrī, plkst.15.00.

Darba kārtībā:

1. Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. (ziņo L.Igaune)
2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2017 “Grozījumi Balvu novada Domes 19.01.2017 saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Balvu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo O.Siņica)
3. Par zemes un ēku “Briežuciema skola”, Grūšļevā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Briežuciema pagasta pārvaldei. (ziņo G.Zaharāne)
4. Par nekustamā īpašuma “Āboldari” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai
5. Par nekustamā īpašuma “Celmi” Kubulu pagastā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
6. Par Balvu novada Domes 2014.gada 10.aprīļa lēmuma “Par zemes īpašuma “Tilžmalīte”, Tilžas pagastā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo G.Zaharāne)
7. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
8. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.10 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
9. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu iela 3, Balvi, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
10. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9 Ezera ielā 37 B, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par nekustamā īpašuma “Palmiņas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
12. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18 Teātra ielā 4 , Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo J.Annuškāns)
13. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.16 Raiņa ielā 48A, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
14. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 Pilsoņu ielā 15, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
15. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Pārupes ielā 8, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
16. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
17. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
18. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
19. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
20. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.11 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
21. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalnā, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
22. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo J.Annuškāns)
23. Par amatu savienošanas atļauju Larisai Krištopanovai. (ziņo J.Annuškāns)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei