Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 09 Oktobris 2017 10:35

2017.gada 12.oktobrī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada Domes 2015.gada 4.novembra lēmuma “Par pienākuma vērtības noteikšanu vienam iedzīvotājam Balvu novadā” atcelšanu. (ziņo E.Salmanis)
2. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr. 6/2016 “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. (ziņo A.Mežale)
3. Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par saistošo noteikumu Nr.5/2017 „ Grozījumi Balvu novada Domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā"” precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0468, daļai Bērzpils ielā 1, Balvos. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0496, daļai Bērzpils ielā 1E, Balvos. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par privātpersonām piederošu zemes vienību Kubulu pagastā konfigurācijas precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par dzīvokļa Nr. 11 Pansionāta apbraucamā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par dzīvokļa Nr. 29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par nekustamā īpašuma “Masalnieki” Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3850 002 0205 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par adreses piešķiršanu ēkai un esošās adreses saglabāšanu nekustamajam īpašumam Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomu Bērzpils pagasta sieviešu biedrībai “Dzērvenīte” Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.S. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.R. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.L. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu M.Š. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu T.V. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomu R.Z. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Verpuļeva 230A, Balvu pagastā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par medību tiesībām MMB “Bērzkalne” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par medību tiesībām biedrībai “Orlovas mednieku klubs” Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Vectilžas un Lazdulejas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par medību tiesībām J.K. Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Krišjāņu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par medību tiesībām V.Š. Balvu novada pašvaldībai piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Lazdulejas un Briežuciema pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “8 CBR”. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par ceļazīmju pārvietošanu Balvu ielā, Kurnā,Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par mēneša darba algu noteikšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. (ziņo A.Pušpurs)
31. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo A.Pušpurs)
32. Par saistošo noteikumu Nr.8/2017 “Grozījumi Balvu novada Domes 19.01.2017 saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Balvu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo A.Pušpurs)
33. Par zemes un ēku “Briežuciema skola”, Grūšļevā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Briežuciema pagasta pārvaldei. (ziņo A.Pušpurs)
34. Par nekustamā īpašuma “Āboldari” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai.( ziņo A.Pušpurs)
35. Par nekustamā īpašuma “Celmi” Kubulu pagastā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Pušpurs)
36. Par Balvu novada Domes 2014.gada 10.aprīļa lēmuma “Par zemes īpašuma “Tilžmalīte”, Tilžas pagastā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo A.Pušpurs)
37. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
38. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.10 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
39. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 Dzirnavu iela 3, Balvi, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
40. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9 Ezera ielā 37 B, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
41. Par nekustamā īpašuma “Palmiņas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
42. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18 Teātra ielā 4 , Balvos, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
43. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.16 Raiņa ielā 48A, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
44. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 Pilsoņu ielā 15, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
45. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Pārupes ielā 8, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
46. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
47. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
48. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
49. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
50. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.11 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
51. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalnā, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
52. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo A.Pušpurs)
53. Par amatu savienošanas atļauju Larisai Krištopanovai. (ziņo A.Pušpurs)
54. Par atteikšanos no dāvinājuma - nekustamā īpašuma Bērzpils ielā 3B, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Pušpurs)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei