Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04 Decembris 2017 17:21

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 7.decembrī, plkst.9.00.

Darba kārtībā:

1. Par deleģējumu Balvu novada pašvaldības Sociālajam dienestam slēgt līgumus par savstarpējiem norēķiniem sakarā ar bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē. (ziņo I.Pušpure)
2. Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Pansionāts “Balvi’” 2017.gada 27.novembra iesnieguma izskatīšanu. (ziņo J.Komane)


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 7.decembrī, plkst.11.00.

Darba kārtībā:
1. Par grozījumiem Stacijas pamatskolas nolikumā. (ziņo R.Bukša)
2. Par Balvu novada Domes Atzinības raksta un balvas piešķiršanu. (ziņo R.Šubeniece)
3. Par Balvu novada kultūras nozares pasākumu prioritārajiem virzieniem 2018.gadā. (ziņo I.Tiltiņa)
4. Par Balvu novada sporta nozares pasākumu prioritārajiem virzieniem 2018.gadā. (ziņo I.Tiltiņa)
5. Informācija par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumiem 2018.gadā. (ziņo I.Tiltiņa)


Tautsaimniecības un vides komiteja

Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 7.decembrī, plkst.13.00.

Darba kārtībā:
1. Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Balvu novadā” precizēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
2. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu. (ziņo A.Pušpurs)
3. Par nekustamā īpašuma „Upīte”, Vectilža pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
4. Par nekustamā īpašuma „Dzērves”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
5. Par nekustamā īpašuma „Ceriņi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
6. Par nekustamā īpašuma „Papurnieki”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
7. Par nekustamā īpašuma „Priedītes”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
8. Par nekustamā īpašuma „Ielejas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
9. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar G.P. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
10. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar A.P. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
11. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar A.H. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
12. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar Akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži’’, Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
13. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 3.Steķintavas līnija 178, Balvos nodošanu nomai. (ziņo T.Začeva)
14. Par nedzīvojamās telpas- garāžas Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
15. Par zemes nomu I.S. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
16. Par zemes nomu akciju sabiedrībai “Balvu Enerģija”, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
17. Par zemes nomu J.K. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.J. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ē.P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.S. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.D. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
25. Par atļauju N.K. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzkalnes pagastā iznomāšanu. (ziņo G.Zaharāne)
26. Par zemes nomas maksas samazinājumu R.A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
27. Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi A.K.. (ziņo G.Zaharāne)
28. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piederošajām un piekrītošajām zemes vienībām. (ziņo G.Zaharāne)
29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0429 Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
30. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonām piederošam nekustāmajam īpašumam ar kadastra numuru 3852 005 0133 Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
31. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošam nekustāmajam īpašumam ar kadastra numuru 3858 002 0151 Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
32. Par rezerves zemes fonda un zemes reformai neizmantoto zemes vienību atzīšanu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemi. (ziņo G.Zaharāne)
33. Par adrešu maiņu un likvidēšanu zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
34. Par adrešu maiņu zemei un ēkām Mārtiņa Lutera ielā, Balvu pilsētā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
35. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.24 Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
36. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.13 “Mežvīni”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
37. Par Balvu novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas apstiprināšanu. (ziņo S.Meiers)
38. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības noteikumos Nr.6/2015 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā”. (ziņo I.Puriņa – Eglīte)
39. Par Lienes Ivanovas iecelšanu Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” direktora amatā un mēneša darba algas noteikšanu. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par Balvu novada Domes deputāta S.Puka 10.11.2017. priekšlikuma izskatīšanu. (ziņo A.Kindzuls)


Finanšu komitejas sēde

Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2017.gada 7.decembrī, plkst.15.00.

Darba kārtībā:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.R.. (ziņo I.Tralla)
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J.U.. (ziņo I.Tralla)
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.V.. (ziņo I.Tralla)
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.B.. (ziņo V.Kudrjavceva)
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.D.. (ziņo V.Kudrjavceva)
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P.S.. (ziņo V.Kudrjavceva)
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.Z.. (ziņo V.Kudrjavceva)
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M.Ž.. (ziņo V.Kudrjavceva)
9. Par dalību Ziemeļlatgales kopprojektā Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. (ziņo G.Božoka)
10. Par Balvu novada pašvaldības Briežuciema pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. (ziņo L.Igaune)
11. Par nekustamā īpašuma „Zvaniņš”, Jaunatnes ielā 4, Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
12. Par nekustamā īpašuma “Upenes”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
13. Par kustamās mantas, autogreidera DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T348LC, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
14. Par kustamās mantas, traktora T-16M, valsts reģistrācijas numurs T342LC, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
15. Par kustamās mantas, traktora T-25A, valsts reģistrācijas numurs T2340LC, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
16. Par kustamās mantas, traktora T-25A, valsts reģistrācijas numurs T7921LP, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
17. Par kustamās mantas, universālās pašgājējmašīnas EO 2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
18. Par Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vieglās automašīnas FORD GALAXY, valsts reģistrācijas numurs HB2732, norakstīšanu. (ziņo Dz.Zača)
19. Par nomas maksas samazināšanu nedzīvojamām telpām Brīvības ielā 46, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
20. Par pamatlīdzekļu nodošanu Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX”. (ziņo Dz.Zača)
21. Par Guntas Raibekazes atbrīvošanu no Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja amata. (ziņo I.Serdāne)
22. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā. (ziņo I.Serdāne)
23. Par saistošo noteikumu Nr.___/2017 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
24. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības administrācijas “Balvu novada pašvaldība” nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
25. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
26. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
27. Par saistošo noteikumu Nr.___/2017 “Grozījumi Balvu novada Domes 19.01.2017 saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Balvu novada pašvaldības 2017.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo O.Siņica)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei