Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 05 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 05 Februāris 2018 14:13

2018.gada 8.februārī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.5/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” pieņemšanu. (ziņo E.Salmanis)
2. Par ideju konkursa „Par Balvu novada logo un moto izstrādi” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Mežale)
3. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 00784 un uz tās esošajām ēkām Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu un jaunas adreses piešķiršanu Balvu pilsētā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonām piederošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3858 006 0702 Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par nekustamā īpašuma „Ūdri”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par nekustamā īpašuma „Sapņu muiža”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0117 Balvu pagastā, Balvu novadā, daļas atdalīšanu un pievienošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0170. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Kubulu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomu A.A. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomu A.M. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomu Ņ.S. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai “Jaunkalti” Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar SIA “Zaļie vītoli” Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Č. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra noteikumos Nr.4/2013 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 14.septembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Grāvji” Balvu novada Balvu pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0468, Bērzpils ielā 1, Balvos. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0286. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Bērzpils ielā 30, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par Balvu novada pašvaldības “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2018.gadam. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “San-tex” darba plāna apstiprināšanu 2018.gadam. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par kustamās mantas, traktora T-25A, valsts reģistrācijas numurs T7921LP izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
28. Par kustamās mantas, traktora T-25A, valsts reģistrācijas numurs T2340LC izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
29. Par kustamās mantas, autogreidera DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T348LC, pārdošanu par brīvu cenu. (ziņo A.Pušpurs)
30. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo A.Pušpurs)
31. Par maksas noteikšanu par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. (ziņo A.Pušpurs)
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.G.. (ziņo A.Pušpurs)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei