Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 05 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 07 Marts 2018 15:34

2018.gada 8.martā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

 1. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.12 Bērzpils ielā 44, Balvos, Balvu novadā. (ziņo E.Salmanis)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.4/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 2016.gada 14.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19/2016 “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizēšanu. (ziņo E.Salmanis)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo E.Salmanis)
 4. Par saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.10/2015 “Par papildus palīdzību Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo E.Salmanis)
 5. Par saistošo noteikumu Nr.9/2018 „Grozījumi Balvu novada Domes 2011.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11/2011 “Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo E.Salmanis)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārlauki”, Balvu novada Balvu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ieviņas”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Misāni”, Balvu novada Vectilžas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
 9. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0033 un uz tās esošajām ēkām  Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 10. Par adreses likvidēšanu Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 11. Par nekustamā īpašuma „Dārziņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
 12. Par nekustamā īpašuma „Ceļtekas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
 13. Par nekustamā īpašuma „Upīte”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0175 8001, Sporta ielā 8, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0281 Dārza ielā 25A Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0281 8001. (ziņo A.Kindzuls)
 16. Par apbūves tiesības piešķiršanu biedrībai „Austrumvilki” Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 17. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0634, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
 18. Par zemes nomu Ņ.D. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Z. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.V. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.B. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.S. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.Z. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ē.P. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.K. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 26. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu I.M. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Doburūči” Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 28. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 30. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.M. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā”. (ziņo A.Kindzuls)
 31. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 32. Par zemes nomu K.S. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 33. Par zemes nomu A.P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 34. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai “Ezeriņi” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 35. Par zemes nomu Z.S. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 36. Par atļauju R.A. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
 37. Par zemes nomas maksas noteikšanu L.Ļ. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
 38. Par platības precizēšanu zemes vienībai Tilžas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0076. (ziņo A.Kindzuls)
 39. Par zemes gabala “Skalbes” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
 40. Par grozījumu Balvu novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra noteikumos Nr.7/2016 “Par Balvu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un lietošanas kārtību”. (ziņo A.Kindzuls)
 41. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikumā. (ziņo A.Kindzuls)
 42. Par saistošo noteikumu Nr.10/2018 „Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
 43. Par Lienes Ivanovas atbrīvošanu no Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” direktora amata. (ziņo A.Kindzuls)
 44. Par nekustamā īpašuma “Upenes”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 45. Par nekustamā īpašuma „Zvaniņš”, Jaunatnes ielā 4, Krišjāņos, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 46. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 6.Ezermalas līnija 59, Balvos, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 47. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 3.Steķintavas līnija 178, Balvos, Balvu novadā  iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 48. Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Verpuļeva 230A”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 49. Par patapinājuma līgumu pagarināšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”. (ziņo A.Pušpurs)
 50. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā izslēgšanu no bilances. (ziņo A.Pušpurs)
 51. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “Steķentavas galdniecība”. (ziņo A.Pušpurs)
 52. Par projekta iesnieguma “Vīksnas pagasta ceļa Sprogas – Oknupe - Pokuļeva posma pārbūve”  iesniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 53. Par projekta iesnieguma “Bērzpils pagasta ceļa Dārza iela – Vecpils – Mūramuiža posma pārbūve” iesniegšanu. (ziņo A.Pušpurs)
 54. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zivju resursu atjaunošana Balvu novada ezeros”. (ziņo A.Pušpurs)
 55. Par dāvinājuma pieņemšanu Balvu pamatskolai. (ziņo A.Pušpurs)
 56. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo A.Pušpurs)
 57. Par dalības maksu starpnovadu deju kolektīvu skatē. (ziņo A.Pušpurs)
 58. Par pārstāvju deleģēšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās. (ziņo A.Pušpurs)
 59. Par pārstāvja deleģēšanu Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles konsultatīvajā padomē. (ziņo A.Pušpurs)
 60. Par apmaksātā papildatvaļinājuma, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu un pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei. (ziņo A.Pušpurs)

Papildus darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura ārzemju komandējumu. (Ziņo I.Ločmele)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei