Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 11 Aprīlis 2018 10:29

2018.gada 12.aprīlī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par sociālās dzīvojamās mājas Liepu ielā 2, Balvi, Balvu novads, nolikuma atcelšanu. (ziņo E.Salmanis)
2. Par Balvu novada pašvaldības Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos izveidi un nolikuma apstiprināšanu. (ziņo E.Salmanis)
3. Par Balvu novada pašvaldības Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles reorganizāciju. (ziņo A.Mežale)
4. Par grozījumiem Tilžas internātpamatskolas nolikumā. (ziņo A.Mežale)
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0288 Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par grozījumiem Balvu novada domes 2018.gada 8.marta lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Misāni” Balvu novada Vectilžas pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.U. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.R. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.S. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.B. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.S. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.Č. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.E. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.R. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.J. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu P.E. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.J. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Briežuciema pagastā, Balvu novadā” . (ziņo A.Kindzuls)
25. Par atļauju R.Č. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības daļas Balvu pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par atļauju L.M. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzkalnes pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par zemes nomu G.L. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par zemes nomu A.S. Lazdulejas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par zemes nomu A.K. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par zemes nomu V.R. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par zemes nomu Ā.A. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par zemes nomu A.S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par zemes nomu A.G. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par nekustamā īpašuma „Purviņas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par nekustamā īpašuma „Sutņu mājas”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par zemes vienības Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par nekustamā īpašuma „Sudarbes māja” Vectilžas pagastā sadali un jaunu īpašumu izveidošanu. (ziņo A.Kindzuls)
38. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā „Par zemes vienības „Upenes” ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0763 Balvu pagastā, Balvu novadā, platības precizēšanu un sadali” . (ziņo A.Kindzuls)
39. Par adreses likvidēšanu Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Verpuļeva 74”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā (kadastra apzīmējums 3846 005 0109), nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
41. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0058, Tilžas pagastā, Balvu novadā, nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
42. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0234, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
43. Par nekustamā īpašuma „Borisova” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
44. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.52 Daugavpils iela 41, Balvi, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
45. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.25 Tautas iela 2, Balvi, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
46. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo A.Kindzuls)
47. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” likvidāciju. (ziņo A.Kindzuls)
48. Par kustamās mantas, autogreidera DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T348LC, norakstīšanu. (ziņo A.Pušpurs)
49. Par kustamās mantas, traktora T-16M, valsts reģistrācijas numurs T342LC, pārdošanu par brīvu cenu. (ziņo A.Pušpurs)
50. Par kustamās mantas, universālās pašgājējmašīnas EO2621, valsts reģistrācijas numurs T8725LF, pārdošanu par brīvu cenu. (ziņo A.Pušpurs)
51. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
52. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
53. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
54. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 31, Balvu stacijā, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
55. Par nekustamā īpašuma „Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
56. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0634, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
57. Par nedzīvojamās telpas Nr.30 Brīvības ielā 47, Balvos, Balvu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labumu organizācijai biedrībai „LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS”. (ziņo A.Pušpurs)
58. Par nekustamā īpašuma „Hortenzijas”, Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
59. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 6.Ezermalas līnija 59, Balvos, Balvu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
60. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 3.Steķintavas līnija 178, Balvos, Balvu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
61. Par rezerves zemes fonda zemes vienības „Verpuļeva 230A”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Pušpurs)
62. Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūves papilddarbiem. (ziņo A.Pušpurs)
63. Par aizņēmumu projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
64. Par aizņēmumu projekta „Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi posma pārbūve” īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (ziņo A.Pušpurs)
65. Par Balvu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
66. Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018. – 2020.gadam iekļauto Balvu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu. (ziņo A.Pušpurs)
67. Par Dzintras Pipcānes iecelšanu Vīksnas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. (ziņo A.Pušpurs)

Papildus darba kārtībā:

68. Par samaksas atcelšanu Balvu novada Domes deputātam Sandim Pukam. (I.Ločmele)
69. Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē. (I.Ločmele)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei