Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Jūlijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 04 Jūlijs 2018 11:45

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 5.jūlijā, plkst.9.00.

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Pušpure)
2. Par sociālo dzīvojamo māju statusa atcelšanu sociālajām dzīvojamām mājām Raiņa iela 52, Pansija, Balvos un Liepu iela 2, „Atvasara”, Balvos un grozījumiem Balvu novada Domes 2014.gada 13.marta lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo telpu īres maksas un komunālo pakalpojumu noteikšanas kārtību”. (ziņo I.Pušpure)
3. Informācija par Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem. (ziņo I.Pušpure)


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 5.jūlijā, plkst.11.00.

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada Domes Atzinības raksta piešķiršanu. (ziņo R.Šubeniece)
2. Par Balvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo G.Pugeja)
3. Par grozījumiem Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
4. Par grozījumiem Tilžas internātpamatskolas nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
5. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.___/2018 „Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)


Tautsaimniecības un vides komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 5.jūlijā, plkst.13.00.

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0074 Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Avotiņa)
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Irbenāji”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ozolnieki”, Balvu novada Briežuciema pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
4. Par nekustamā īpašuma „Siltene”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 3846 005 0249 Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
6. Par adreses likvidēšanu Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
7. Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam (kadastra numurs 3858 008 0283) Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
8. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Balvu pagastā. (ziņo T.Začeva)
9. Par zemes nomu K. R. – S. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
10. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai „Nordeki” Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
11. Par zemes nomu I. M. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
12. Par zemes nomu A. M. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar J. G. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar O. L. Balvu pagastā. (ziņo T.Začeva)
15. Par nekustamo īpašumu „Upesgrīvas” un „Taurītes” Bērzkalnes pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
16. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 326” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
17. Par ceļazīmju un horizontālo apzīmējumu izvietošanu Balvu novada pašvaldības īpašumā blakus ēkai Bērzpils ielā 2A, Balvos. (ziņo A.Sņegovs)
18. Par saistošo noteikumu Nr.____/2018 „Par Balvu novada Domes 2009.gada 12.novembra saistošo noteikumu Nr.13 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Balvu novadā” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)


Finanšu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 5.jūlijā, plkst.15.00.

Darba kārtībā:

1. Par rezerves zemes fonda zemes vienības (kadastra apzīmējumu 3886 002 0234) Tilžas pagastā, Balvu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 „Mežvīni”, Egļuciemā, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
2. Par nekustamā īpašuma „Vorslovu mājas”, Vectilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
3. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Skolas ielā 31, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
4. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 31, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
5. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Skolas ielā 31, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
6. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 187”, Verpuļevā, Balvu pagastā, Balvu novadā pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
7. Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 13.aprīļa lēmuma „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads atsavināšanu” atcelšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
8. Par nedzīvojamo telpu „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
9. Par grozījumu Balvu novada domes 2017.gada 14.septembra lēmumā „Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Daudzfunkcionāla laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama”. (ziņo L.Igaune)
10. Par projekta iesnieguma „Balvu pagasta ceļa Naudaskalns – Ozolsala posma pārbūve” iesniegšanu. (ziņo L.Igaune)
11. Par aizņēmumu Būvprojekta izstrādei industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K, projekta „Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā” Nr.5.6.2.0/17/I/020 ietvaros. (ziņo L.Igaune)
12. Par Velotrases un piedzīvojumu trases izbūvi un aizņēmuma ņemšanu. (ziņo L.Igaune)
13. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo L.Igaune)
14. Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. (ziņo L.Igaune)
15. Par Sadarbības līguma slēgšanu starp Balvu novada pašvaldību un Jaunsardzes un informācijas centru. (ziņo I.Ločmele)
16. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo J.Annuškāns)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei