Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 25 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0110, 1.kvartāla 39., 45., 46., 59., 73., 6., 7., 12., 26., 30., 31., 37., 38., 42. nogabalos, izcērtamās koksnes apjoms 4449.66 m3. Izsoles sākumcena – EUR 79 900.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Lasīt tālāk ...


Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas vai izaicinājumi? Aicinām uz diskusiju!

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 24 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2015

27. februārī aicinām uz diskusiju „Sociālā uzņēmējdarbība Latgalē – iespējas un izaicinājumi”, kas notiks plkst. 13:00 – 16:00 Krāslavas Kultūras nama ēkā (Rīgas iela 26, Krāslava).
Diskusijā tiks apspriestas šādas tēmas:
- sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība,
- kā Labklājības ministrijas izstrādātā koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” veicinās sociālās uzņēmējdarbības atpazīstamību un attīstību Latgalē;
- sociālo uzņēmumu veidošana un to attīstības perspektīvas Latgalē.

Lasīt tālāk ...


VID amatpersonas tiekas ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 24 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Februāris 2015

Lai veicinātu abpusēju dialogu ar vietējo pašvaldību amatpersonām un uzņēmumu pārstāvjiem Latvijas reģionos par aktuālo situāciju nodokļu administrēšanas un tās pilnveidošanas jomā, 23.februārī Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektores vietniece nodokļu jomā Arta Segliņa un citas VID vadošas amatpersonas ieradās darba vizītē Balvos.

Lasīt tālāk ...


VID aicina valsts iestāžu amatpersonas un darbiniekus izmantot VID EDS priekšrocības!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 23 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Februāris 2015

Valsts amatpersonām, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), ir jāiesniedz kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2014.gadu laika posmā no 2015.gada 15.februāra līdz 2015.gada 1.aprīlim (ieskaitot).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 19 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 19 Februāris 2015

2015.gada 20.februārī plkst.10.00. Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, 3.stāvā, Sēžu zālē notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” un Balvu novada muzeja reorganizāciju. (ziņo I.Serdāne)
2. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” nolikumā. (ziņo I.Serdāne, J.Annuškāns)
3. Par grozījumiem Balvu novada muzeja nolikumā. (ziņo I.Serdāne, J.Annuškāns)
4. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas, papildatvaļinājuma piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta izmaksu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai. (ziņo I.Ločmele)
 


Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 18 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 18 Februāris 2015

“Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām Brīvības iela 46, Balvi, Balvu novads kā vienu objektu ar kopējo platību 170,3 m2, kurš sastāv no:
Telpa Nr.1 – 23,4 m2;
Telpa Nr.2 – 33,1 m2;
Telpa Nr.3 – 100,5 m2;
Telpa Nr.4 – 5,5 m2;
Telpa Nr.5– 4,1 m2;
Telpa Nr.6 – 3,7 m2.

Lasīt tālāk ...


Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas Pērkonu ezerā slēgtu izsoli

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība informē, ka tiks rīkota rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Pērkonu ezerā slēgta izsole. Izsole notiks 2015.gada 18.martā plkst. 13.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē.
Izsolē var piedalīties fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Balvu novada pašvaldībā pie juriskonsultes Ivetas Kokorevičas, Bērzpils ielā 1A, Balvos, no sludinājuma publicēšanas mājas lapā www.balvi.lv, Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un beidzas 2015.gada 17.martā plkst.16.00.

Lasīt tālāk ...


Lauku labumu tirdziņš 7.martā Sieviešu dienas noskaņās

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Sakarā ar lielo interesi gan no pircēju, gan no tirgotāju puses, rīkojam tirdziņu Sieviešu dienas noskaņās 7. martā tirdzniecības centrā “Planēta” Brīvības ielā 57 (“Supernetto”) Balvos, lai ikviens varētu iegādāties pavasara ziedus no vietējiem auzdētājiem, dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus, dāvanas svētkiem!

Lasīt tālāk ...


Biznesa inkubators Ideju Viesnīca pirmais Latvijā atsāk sniegt atbalsta pakalpojumus Latgales uzņēmējiem

Kategorija: Uzņēmējdarbība
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Februāris 2015

Biznesa inkubators Ideju Viesnīca 2015.gada 22.janvārī noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas ļauj sniegt inkubācijas pakalpojumus uzņēmējiem līdz 2015.gada 31.oktobrim.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar Latviešu folkloras krātuves darbiniekiem

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 17 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 28 Augusts 2015


Ziedi, mana pilsēta, ziedi!

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 13 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 13 Februāris 2015

Februāris ir Balvu pilsētas dzimšanas dienas mēnesis. Jau februāra sākumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā tika izlikta fotogrāfa Vladislava Kundziņa foto izstāde „Ziedi”. Daudzi izstādes apmeklētāji ir izteikuši sajūsmu un atzinīgus vārdus par jauko foto galeriju.

Lasīt tālāk ...


NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 13 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 13 Februāris 2015

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim" un aicina darba devējus- komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus -  piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību. Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim”  plānots izveidot 522 darba vietas.

Lasīt tālāk ...


Izstāde “Kopā” Balvu Centrālajā bibliotēkā

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Piektdiena, 13 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 28 Augusts 2015

Balvu pilsētas dzimšanas dienas svinības 11.februārī bibliotēkas zālē iesākām ar Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstādes “Kopā” atklāšanu. Svētku reizē mākslinieki spēles veidā pārbaudīja savas zināšanas par Balvu pilsētu. Neizpalika arī svētku torte pilsētas 87.jubilejā. Izstāde ir tikpat krāšņa, cik dažādi ir tās darbu rādītāji. Atnāciet un izbaudiet izstādi!

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 10 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 10 Februāris 2015

Vieglo automašīnu Toyota Carina, valsts numurs DM 9572, reģistrācijas apliecības Nr.AE0682846 , izlaiduma gads 1994.Izsoles sākumcena – EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lvvai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā– „Balvu Novada Ziņas”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Lasīt tālāk ...


Mis un Misters Balvi 2014

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 11 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2015

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 7.februārī, 10 jaunieši – Linda Eizāne, Kristiāna Žeikare, Ramona Macāne, Linda Jansone, Madara Sirmace, Mārtiņš Pušpurs, Raitis Vizulis, Raivis Šustovs, Sandijs Bukšs un Elvis Rozītis, kāpa uz skatuves, lai konkursā „Mis un Misters Balvi 2014” parādītu uz ko ir spējīgi.

Lasīt tālāk ...


Balvu pilsētas dzimšanas dienai veltītas izstādes

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 10 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 10 Februāris 2015

11.februāris ir diena, kad Balvu pilsēta svin savu dzimšanas dienu. Šogad - jau 87.reizi.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2015

2015.gada 12.februārī, plkst.10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Balvos notiks semināri par Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējām

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2015

Šī gada 11.februārī plkst.13.00 Balvu muižā, Brīvības iela 47, notiks informatīvi semināri „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas”, kuros būs iespējams uzzināt par migrācijas politiku un imigrantu integrācijas iespējām Latvijā, par dažādām Trešo valstu valstspiederīgo grupām. Semināra programmā paredzēta arī diskusija par pieredzi darbā ar Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumu risināšanu, kā arī tiks meklētas iespējas trupināt Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektos uzsāktās iniciatīvas.

Semināra programma


Lietuvas, Čehijas, Īrijas un Grieķijas vēstnieku vizīte Balvos

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2015

4.februārī Lietuvas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Ričardas Degutis, Čehijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Pavel Šepelak, Īrijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Aidan Kirwan un Grieķijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Georgios Chatzimichelakis vizītes laikā Balvos tikās ar Balvu novada Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski un Domes priekšsēdētāja vietnieku Normundu Dimitrijevu, lai pārrunātu Latgales reģiona, tai skaitā arī Balvu novada, aktuālās problēmas, izprastu reālo situāciju pierobežas teritorijā un gūtu priekšstatu par Latgales reģiona attīstības programmas realizācijas gaitu, Eiropas Savienības apgūtajiem līdzekļiem un realizētajiem projektiem, kā arī iepazītos ar pašvaldības iestāžu darbību.

Lasīt tālāk ...


Jauns konts NĪN maksājumiem

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 03 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 03 Februāris 2015

Balvu novada pašvaldība šogad ir atvērusi jaunu norēķinu kontu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumiem: A/S “Citadele banka” Konta Nr.LV80 PARX 0012 5929 7000 9.
Nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus var veikt arī jau esošajos norēķinu kontos:
A/S SEB BANKA konta Nr. LV68 UNLA 0050 0166 3968 6
A/S SWEDBANK konta Nr. LV17 HABA 0551 0343 8097 3
Kā arī PA “San-Tex” Norēķinu centrā Teātra ielā 2, Balvos un pagastu pārvaldēs.
 


Jaunieši saņem „Gada balvu 2014”

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2015

Aizvadītajā piektdienā, 30.janvārī, notika Balvu Bērnu un jauniešu centra organizētais pasākums „Jauniešu gada balva 2014”, kurā divās vecuma grupās tika sumināti aktīvākie, veiksmīgākie un talantīgākie jaunieši, kā arī nevalstiskās organizācijas. Kopumā konkursam tika pieteikti 23 pretendenti.

Lasīt tālāk ...


Balvu novads arī tiks pārstāvēts tūrisma piedāvājumu izstādē “Balttour 2015”

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Februāris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2015

22. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2015" notiks no 6. līdz 8. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, kurā savu tūrismu piedāvājumu vienotā stendā prezentēs arī Latgales reģiona novadi.

Tūrisma izstādes-gadatirgus „Balttour 2015” tematiskajā hallē „Apceļo Latviju!” būs iespēja iepazīties ar visu Latvijas reģionu tūrisma piedāvājumiem. Pateicoties Latgales Plānošanas reģiona un Latgales Reģiona attīstības aģentūras mērķtiecīgam darbam, kā arī Latgales pašvaldību atbalstam, reģiona stendā tiks ietverts plašs tūrisma piedāvājums, kas pieejams Latgalē – naktsmītnes, apskates objekti, aktīvā tūrisma iespējas u.c..

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei