Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 03 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Marts 2017 12:40

2017.gada 9.martā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par zemes nomu I.G. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
2. Par zemes nomu L.K. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
3. Par zemes nomu M.S. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par zemes nomu A.L. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par zemes nomu I.M. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par zemes nomu A.A. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo ziņo A.Kindzuls)
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.K. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.B. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.N. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomu A.E. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomu D.D. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži’’ valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0115 Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par nekustamā īpašuma „Cielavas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par nekustamā īpašuma „Stūrīši”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par nekustamā īpašuma „Līņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par ceļazīmju uzstādīšanu Lauku ielā, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par kūdras ieguves teritorijas „Lutinānu purvs” 112.4 ha platības rekultivācijas veida noteikšanu Briežuciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0124. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no zemnieku saimniecības “Ozolsala”. (ziņo I.Tralla)
21. Par nekustamā īpašuma 7.Ezermalas līnija Nr.68, Balvi, Balvu novads pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
22. Par nekustamā īpašuma “Sīļukalns”, Tīreļi, Kubulu pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
23. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.7 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
24. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.27 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
25. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.57 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
26. Par nekustamā īpašuma “Puķes”, Bērzpils pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
27. Par nekustamā īpašuma “Briedīši”, Briežuciema pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
28. Par nekustamā īpašuma “Liepiņas”, Bērzpils pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
29. Par Balvu novada Domes 2016.gada 9.jūnija lēmuma “Par zemes gabala Lauku ielā 26A, Balvos nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
30. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo J.Annuškāns)
31. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” finansētā projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” būvprojekta izstrādei. (ziņo O.Siņica)
32. Par Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi. (ziņo L.Igaune)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei