Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 10 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 10 Aprīlis 2017 17:07

2017.gada 13.aprīlī, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par pašvaldības dalību atzīto sporta veida federācijās. (ziņo I.Ņikuļina)
2. Par grozījumu Balvu Sporta skolas nolikumā. (ziņo I.Ņikuļina)
3. Par Balvu novada Muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2017. – 2022.gadam apstiprināšanu. (ziņo I.Ņikuļina)
4. Par grozījumiem Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikumā. (ziņo I.Ņikuļina)
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Trīsstūris”, Balvu novada Vīksnas pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vēsmas”, Balvu novada Bērzkalnes pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ceriņi”, Balvu novada Bērzpils pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gaiļi”, Balvu novada Krišjāņu pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bērzkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0247. (ziņo A.Avotiņa)
10. Par zemes īpašuma Tilžas pagastā sadali un jaunu īpašumu izveidošanu. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo G.Zaharāne)
12. Par nekustamā īpašuma „Vīteri”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
13. Par nekustamā īpašuma „Vanadziņi”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
14. Par nekustamā īpašuma „Āpsēni”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
15. Par nekustamā īpašuma „Saidas”, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
16. Par nekustamā īpašuma „Kadiķi”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
17. Par nekustamā īpašuma „Bērzi”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
18. Par nekustamā īpašuma “Garāžas”, Bērzkalnes pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par 2010.gada 8.februāra Zemes nomas līguma Nr.3 reģistrēšanu zemesgrāmatā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par zemes nomu I.F. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
21. Par zemes nomu A.A. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
22. Par zemes nomu A.A. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
23. Par zemes nomu biedrībai ”Vienlīdzība” Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
24. Par zemes nomu J.B. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
25. Par zemes nomu L.P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
26. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
27. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 9.jūnija lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 438”, Balvu pagastā izveidošanu un nomas līguma noslēgšanu”. (ziņo G.Zaharāne)
28. Par nekustamā īpašuma “Upenes” Balvu pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
29. Par nekustamā īpašuma „Verpuļeva 255”, Balvu pagastā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
30. Par nekustamā īpašuma “Liepusala” Lazdulejas pagastā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
31. Par nekustamā īpašuma “Vorslovu mājas” Vectilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
32. Par nekustamā īpašuma “Bērziņi” Lazdulejas pagastā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
33. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Pārupes iela 8, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
34. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.29 Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
35. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 Skolas iela 31, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
36. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Skolas iela 31, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
37. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Skolas iela 31, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā. (ziņo V.Fedulova)
38. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Skolas iela 31, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
39. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.11 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu. (ziņo V.Fedulova)
40. Par zemes un ēku Sporta ielā 8, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Balvu Sporta skolai. (ziņo T.Začeva)
41. Par ceļazīmju uzstādīšanu Tautas ielā, Balvos, Balvu novadā. (ziņo S.Meiers)
42. Par konkursa „Sakoptākais novada īpašums 2017” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo R.Šubeniece)
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “EMI māja”. (ziņo M.Baltbārde)
44. Par saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Grozījumi Balvu novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība”” pieņemšanu. (ziņo R.Kravale)
45. Par atļauju vieglās automašīnas iegādei Balvu novada pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai. (ziņo Dz.Zača, R.Kravale)
46. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
47. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
48. Par nekustamā īpašuma “Džiguri”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
49. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 13, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
50. Par nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. (ziņo T.Začeva)
51. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 55, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo T.Začeva)
52. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
53. Par piedalīšanos atklātā pārrobežu projektu konkursā ar projektu “Zaļais ceļš Rīga – Pleskava” (“Green Way Riga - Pskov”). (ziņo I.Kaļva)
54. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas valsts kultūras programmām reģionos 2017 (Latgales kultūras programma) ” projektu konkursā. (ziņo A.Gaiduka)
55. Par aizņēmumu būvprojektu izstrādei projektam “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā”. (ziņo L.Igaune)
56. Par debitora parādu dzēšanu Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi””. (ziņo J.Komane)
57. Par prasības pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
58. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo J.Annuškāns)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei