Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 15 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 15 Maijs 2017 12:55

2017.gada 19.maijā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kubuliņš”, Balvu novada Kubulu pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ezertilža”, Balvu novada Vectilžas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kabilava”, Balvu novada Bērzpils pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
4. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ceriņi” Balvu novada Bērzpils pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par grozījumu Balvu novada domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kadiķi” Balvu novada Briežuciema pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par grozījumu Balvu novada domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vēsmas” Balvu novada Bērzkalnes pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 001 0018. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par zemes nomu G.O. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes nomu V.M. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes nomu biedrībai ”Spieķi Vējā” Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomu A.E. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomu SIA “Vitai” Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomu I.K. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.T. Balvu pilsētā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ā.D. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomu T.Š. Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomu A.P. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai “’Birznieki” Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējuu 3846 003 0002 un uz tās esošajām ēkām Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par nosaukuma piešķiršanu V.V. zemes īpašumam Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par adreses likvidēšanu zemes vienībai Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par nekustamā īpašuma „Irbēni”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par nekustamā īpašuma „Cielavas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par nekustamā īpašuma „Kalnzemes”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par grozījumu Balvu novada Domes 2013.gada 14.februāra lēmumā „Par zemes un ēku Liepu ielā 2, Balvos, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā’’. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par ceļazīmju uzstādīšanu Balvu ielā, Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par ceļazīmju uzstādīšanu Dārza ielā, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.K.. (ziņo M.Prancāne)
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I.S.. (ziņo M.Prancāne)
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “MĀRBE’’. (ziņo M.Prancāne)
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.C.. (ziņo M.Prancāne)
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Ž.Ņ.. (ziņo M.Prancāne)
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no N.G.. (ziņo M.Prancāne)
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “AAA Projekti”. (ziņo L.Pušpure)
37. Par pamatlīdzekļa – zemes vienības Tilžas pagastā, Balvu novadā, izslēgšanu no bilances. (ziņo G.Zaharāne)
38. Par pamatlīdzekļa – dzīvojamās mājas Meža ielā 1, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, izslēgšanu no bilances. (ziņo G.Zaharāne)
39. Par pamatlīdzekļu – dzīvojamās mājas un palīgēku “Pakalnieši 1”, Siliņi, Tilžas pagastā, Balvu novadā, izslēgšanu no bilances. (ziņo G.Zaharāne)
40. Par pamatlīdzekļa – dzīvojamās mājas Dārza ielā 12A, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, izslēgšanu no bilances. (ziņo G.Zaharāne)
41. Par dalību atklātā projektu konkursā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1. prioritātē “Efektīva dabas resursu pārvaldība” ar projektu “Veco parku jaunie dzīvesstāsti: dabas teritoriju veiksmīgas pārvaldīšanas risinājumi” (“New life Stories for Old Parks: Successful Management Solutions for Historical Nature Territories”). (ziņo A.Gaiduka)
42. Par dalību atklātā projektu konkursā Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1. prioritātes “Ilgtspējīgas un tīras vides pārvaldīšana caur savstarpējo sadarbību”, apakšaktivitātē 1.1. “Palielināt apmeklētāju/tūristu skaitu programmas teritorijā, uzlabojot un attīstot kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus” “Sasniedz-pieskaries-sajūti” (“REACH-TOUCH-FEEL (RE-TO-FE)”). (ziņo A.Gaiduka)
43. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. (ziņo O.Siņica)
44. Par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2017.gadā. (ziņo I.Naļivaiko)
45. Par naudas balvas piešķiršanu. (ziņo N.Apīne)
46. Par Balvu novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā finanšu pārskata rādītāju apstiprināšanu. (ziņo D.Pavlovska)
47. Par izmaiņām Balvu novada Vēlēšanu komisijas sastāvā. (ziņo I.Ločmele)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei