Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 03 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 31 Augusts 2017 12:01

2017.gada 6.jūlijā, plkst. 9.00 notiks Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komiteja (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
2. Par Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. (ziņo komitejas priekšsēdētājs)
3. Par Anitas Petrovas atbrīvošanu no Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amata. (ziņo I.Ločmele)

 

2017.gada 6.jūlijā, plkst. 11.00 notiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:
1. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
2. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. (ziņo komitejas priekšsēdētājs)
3. Par Noras Apīnes atbrīvošanu no Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amata. (ziņo I.Ločmele)
4. Par Māras Pimanovas atbrīvošanu no Balvu pamatskolas direktora amata. (ziņo I.Ločmele)

 

2017.gada 6.jūlijā, plkst. 13.00 notiks Tautsaimniecības un vides komiteja (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:
1. Par Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
2. Par Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. (ziņo komitejas priekšsēdētājs)
3. Par grozījumu Balvu novada domes 2017.gada 19.maija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ezertilža” Balvu novada Vectilžas pagastā”. (ziņo A.Avotiņa)
4. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 19.maija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kubuliņš” Balvu novada Kubulu pagastā”. (ziņo A.Avotiņa)
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ceriņkalniņi”, Balvu novada Vectilžas pagastā. (ziņo A.Avotiņa)
6. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piederošajām un piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo G.Zaharāne)
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.R. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
10. Par zemes nomu V.L. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par zemes nomu I.N. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
12. Par zemes nomu S.A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
13. Par zemes nomu A.R. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
14. Par zemes nomu O.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
15. Par zemes nomu D.K. Balvu pilsētā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
16. Par zemes nomu A.P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
17. Par zemes nomu S.P. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
18. Par zemes nomu E.Ž. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par zemes nomu I.P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Briedīši”, Briežuciema pagastā nodošanu nomai. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par zemes nomu J.S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
22. Par zemes nomu J.S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
23. Par zemes nomu I.D. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
24. Par zemes nomu L.Ž. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
25. Par zemes nomu J.K. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
26. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo T.Začeva)
27. Par nekustamā īpašuma „Avots”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
28. Par nekustamā īpašuma „Meža iztekas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
27. Par nekustamā īpašuma „Ezernieki”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
28. Par nekustamā īpašuma “Granti” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo G.Zaharāne)
29. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
30. Par atļauju V.T. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Balvu pagastā iznomāšanu. (ziņo G.Zaharāne)
31. Par atļauju A.P. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu. (ziņo G.Zaharāne)
32. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0003 un uz tās esošajām ēkām Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
33. Par nekustamā īpašuma “Baloži” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
34. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 187” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
35. Par dzīvokļu platību un domājamo daļu precizēšanu nekustamajā īpašumā “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads. (ziņo G.Zaharāne)
36. Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojumu par 2016.gadu. (ziņo V.Vancāne)
37. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā. (ziņo J.Roginskis)
38. Par Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
39. Par Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
40. Par Balvu novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
41. Par Intas Kaļvas atbrīvošanu no Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” direktora amata. (ziņo I.Ločmele)
42. Informācija par Balvu Evanģēliski luteriskās draudzes 2017.gada 19.marta iesniegumu par Mārtiņa Lutera ielas izveidi Balvos. (ziņo S.Meiers)

 

2017.gada 6.jūlijā, plkst. 15.00 notiks Finanšu komitejas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:
1. Par nekustamā īpašuma “Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo I.Kokoreviča)
2. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 Pilsoņu iela 15, Balvi, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
3. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
4. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 12.maija lēmumā “Par nekustamā īpašuma Dārza iela 40A, Bērzpils pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo I.Kokoreviča)
5. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumā “Par nekustamā īpašuma Briežuciema pagastā atsavināšanai”. (ziņo I.Kokoreviča)
6. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
7. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
8. Par debitora parādu dzēšanu Balvu novada muzejam. (ziņo I.Supe)
9. Par pamatlīdzekļa – mežaudzes “Mežakalns”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, iekļaušanu bilancē. (ziņo G.Zaharāne)
10. Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūvei. (ziņo O.Siņica)
11. Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. (ziņo A.Vrubļevskis)
12. Par projekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo U.Sprudzāns)
13. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo J.Annuškāns)
14. Par Administratīvās komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
15. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
16. Par Ētikas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
17. Par Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
18. Par Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
19. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
20. Par Balvu novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. (ziņo I.Ločmele)
21. Par pārstāvju deleģēšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās. (ziņo I.Ločmele)
22. Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. (ziņo I.Ločmele)
23. Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām. (ziņo I.Ločmele)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei