Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 10 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 31 Augusts 2017 12:01

2017.gada 13.jūlijā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Anitas Petrovas atbrīvošanu no Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas amata. (ziņo E.Salmanis)
2. Par Noras Apīnes atbrīvošanu no Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas amata. (ziņo A.Mežale)
3. Par Māras Pimanovas atbrīvošanu no Balvu pamatskolas direktores amata. (ziņo A.Mežale)
4. Par grozījumu Balvu novada domes 2017.gada 19.maija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ezertilža” Balvu novada Vectilžas pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
5. Par grozījumiem Balvu novada domes 2017.gada 19.maija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kubuliņš” Balvu novada Kubulu pagastā”. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ceriņkalniņi”, Balvu novada Vectilžas pagastā. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piederošajām un piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.R. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomu V.L. Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomu I.N. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomu S.A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par zemes nomu A.R. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par zemes nomu O.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par zemes nomu D.K. Balvu pilsētā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par zemes nomu A.P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par zemes nomu S.P. Briežuciema pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par zemes nomu E.Ž. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par zemes nomu I.P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Briedīši”, Briežuciema pagastā nodošanu nomai. (ziņo A.Kindzuls)
22. Par zemes nomu J.S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par zemes nomu J.S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
24. Par zemes nomu I.D. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
25. Par zemes nomu L.Ž. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
26. Par zemes nomu J.K. Dārza ielā 7, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
27. Par nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.9 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nodošanu nomā. (ziņo A.Kindzuls)
28. Par nekustamā īpašuma „Avots”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
29. Par nekustamā īpašuma „Meža iztekas”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
30. Par nekustamā īpašuma „Ezernieki”, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
31. Par nekustamā īpašuma “Granti” Vectilžas pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
32. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
33. Par atļauju V.T. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Balvu pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
34. Par atļauju A.P. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
35. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0003 un uz tās esošajām ēkām Kubulu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
36. Par nekustamā īpašuma “Baloži” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
37. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 187” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Kindzuls)
38. Par dzīvokļu platību un domājamo daļu precizēšanu nekustamajā īpašumā “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads. (ziņo A.Kindzuls)
39. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
40. Par Pastāvīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
41. Par Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
42. Par Balvu novada Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Kindzuls)
43. Par Intas Kaļvas atbrīvošanu no Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” direktora amata. (ziņo A.Kindzuls)
44. Par ielas nosaukuma „Mārtiņa Lutera iela” piešķiršanu un izmaiņu veikšanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā. (ziņo A.Kindzuls)
45. Par nekustamā īpašuma “Veldres”, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads pārdošanu. (ziņo A.Pušpurs)
46. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4 Pilsoņu ielā 15, Balvi, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
47. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
48. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 12.maija lēmumā “Par nekustamā īpašuma Dārza ielā 40A, Bērzpils pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo A.Pušpurs)
49. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumā “Par nekustamā īpašuma Briežuciema pagastā nodošanu atsavināšanai”. (ziņo A.Pušpurs)
50. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
51. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
52. Par pamatlīdzekļa – mežaudzes “Mežakalns”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, iekļaušanu bilancē. (ziņo A.Pušpurs)
53. Par aizņēmumu Balvu stadiona pārbūvei. (ziņo A.Pušpurs)
54. Par dalību projektu konkursā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. (ziņo A.Pušpurs)
55. Par projekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
56. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo A.Pušpurs)
57. Par Administratīvās komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
58. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
59. Par Ētikas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
60. Par Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
61. Par Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
62. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
63. Par Balvu novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. (ziņo A.Pušpurs)
64. Par pārstāvju deleģēšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās. (ziņo A.Pušpurs)
65. Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
66. Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām. (ziņo A.Pušpurs)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei