Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 31 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 31 Augusts 2017 12:01

2017.gada 3.augustā, plkst. 9.00 notiks Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2017 „Grozījums Balvu novada domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” pieņemšanu. (ziņo V.Puka)2017.gada 3.augustā, plkst. 11.00 notiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par Ilonas Dzenes atbrīvošanu no Tilžas internātpamatskolas direktora pienākumu izpildītāja amata. (ziņo I.Ločmele)
2. Par Aigara Keiša atbrīvošanu no Briežuciema pamatskolas direktora amata. (ziņo I.Ločmele)
3. Informācija par ESF projektiem, kuri ir uzsākti un tiek īstenoti izglītības jomā Balvu novadā. (ziņo T.Čudarkina)
4. Skolēnu skaita prognoze Balvu novadā (1.klasēs, 7.klasēs, 10.klasēs (vidusskolās)), sākoties 2017./2018.mācību gadam. (ziņo T.Čudarkina)
5. Aktualitātes izglītības jomā (vasaras nometnes, skolēnu nodarbinātība 2017.gada vasarā, plānotie izglītības pasākumi augustā, IZM plānotās izmaiņas izglītībā). (ziņo T.Čudarkina)2017.gada 3.augustā, plkst. 13.00 notiks Tautsaimniecības un vides komitejas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 36, Balvi, Raiņa iela 32, Balvi, Balvu novadā sadali. (ziņo T.Začeva)
2. Par nekustamā īpašuma „Ezerkalni”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo T.Začeva)
3. Par zemes nomu M.O. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
4. Par zemes nomu V.K. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Ž. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
6. Par zemes nomu L.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
7. Par zemes nomu G.K. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
8. Par zemes nomu SIA „Silmači” Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
9. Par zemes nomu L.G. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
10. Par atļauju I.M. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Lazdulejas pagastā iznomāšanu. (ziņo T.Začeva)
11. Par adrešu likvidēšanu un jaunas adreses piešķiršanu Balvu pilsētā. (ziņo T.Začeva)
12. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0263 un uz tās esošajām ēkām Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
13. Par nosaukuma piešķiršanu M.M. zemes īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo T.Začeva)
14. Par grozījumu Medību koordinācijas komisijas nolikumā. (ziņo J.Annuškāns)
15. Par Balvu novada Domes sēdes lēmuma „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” grozījumiem. (ziņo V.Vancāne)
16. Par saistošo noteikumu Nr.__/2017 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo J.Roginskis)
17. Par grozījumiem 2017.gada 13.jūlija Balvu novada Domes lēmumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”. (ziņo J.Roginskis)2017.gada 3.augustā, plkst. 15.00 notiks Finanšu komitejas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par nedzīvojamās telpas - garāžas Nr.9, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
2. Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā “Par nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. (ziņo T.Začeva)
3. Par piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam. (ziņo J.Annuškāns)
4. Par aizņēmumu procentu likmju maiņu. (ziņo O.Siņica)
5. Par dalību kā sadarbības partnerim Valsts izglītības attīstības aģentūrai Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā. (ziņo I.Začeva)
6. Par debitora parādu dzēšanu Balvu novada Muzejam. (ziņo I.Supe)
7. Par vienošanos ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Balvu novadā. (ziņo J.Roginskis)
8. Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
9. Par amatu savienošanas atļaujām. (ziņo I.Ločmele)
10. Par dalību Latvijas pašvaldību savienības 28.kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē. (ziņo I.Ločmele)
11. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei. (ziņo I.Ločmele)

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei