Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 07 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 31 Augusts 2017 12:01

2017.gada 10.augustā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par saistošo noteikumu Nr.4/2017 „Grozījums Balvu novada domes 2015.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2015 “Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm”” pieņemšanu. (ziņo E.Salmanis)
2. Par Viktorijas Pukas iecelšanu Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amatā. (ziņo E.Salmanis)
3. Par Ilonas Dzenes atbrīvošanu no Tilžas internātpamatskolas direktora pienākumu izpildītāja amata. (ziņo A.Mežale)
4. Par Aigara Keiša atbrīvošanu no Briežuciema pamatskolas direktora amata. (ziņo A.Mežale)
5. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 36, Balvi, Raiņa iela 32, Balvi, Balvu novadā sadali. (ziņo A.Kindzuls)
6. Par nekustamā īpašuma „Ezerkalni”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, sadali. (ziņo A.Kindzuls)
7. Par zemes nomu M.O. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
8. Par zemes nomu V.K. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Ž. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
10. Par zemes nomu L.K. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
11. Par zemes nomu G.K. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
12. Par zemes nomu SIA „Silmacīši” Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
13. Par zemes nomu L.G. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
14. Par atļauju I.M. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Lazdulejas pagastā iznomāšanu. (ziņo A.Kindzuls)
15. Par adrešu likvidēšanu un jaunas adreses piešķiršanu Balvu pilsētā. (ziņo A.Kindzuls)
16. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0263 un uz tās esošajām ēkām Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
17. Par nosaukuma piešķiršanu M.M. zemes īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo A.Kindzuls)
18. Par grozījumu Medību koordinācijas komisijas nolikumā. (ziņo A.Kindzuls)
19. Par Balvu novada Domes sēdes lēmuma „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” grozījumiem. (ziņo A.Kindzuls)
20. Par saistošo noteikumu Nr.5/2017 „Grozījumi Balvu novada domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo A.Kindzuls)
21. Par vienošanos ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Balvu novadā. (ziņo A.Pušpurs)
22. Par grozījumiem 2017.gada 13.jūlija Balvu novada Domes lēmumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”. (ziņo A.Kindzuls)
23. Par nedzīvojamās telpas- garāžas Nr.9, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Pušpurs)
24. Par grozījumu Balvu novada Domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā “Par nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. (ziņo A.Pušpurs)
25. Par piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam. (ziņo A.Pušpurs)
26. Par aizņēmumu procentu likmju maiņu. (ziņo A.Pušpurs)
27. Par dalību kā sadarbības partnerim Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā. (ziņo A.Pušpurs)
28. Par debitora parādu dzēšanu Balvu novada Muzejam. (ziņo A.Pušpurs)
29. Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
30. Par amatu savienošanas atļauju Jāzepam Ludboržam. (ziņo A.Pušpurs)
31. Par amatu savienošanas atļauju Birutai Bogdanei. (ziņo A.Pušpurs)
32. Par amatu savienošanas atļauju Initai Pušpurei. (ziņo A.Pušpurs)
33. Par amatu savienošanas atļauju Rutai Cibulei. (ziņo A.Pušpurs)
34. Par amatu savienošanas atļauju Gunitai Ledainei. (ziņo A.Pušpurs)
35. Par amatu savienošanas atļauju Aijai Mežalei. (ziņo A.Pušpurs)
36. Par amatu savienošanas atļauju Aigaram Pušpuram. (ziņo A.Pušpurs)
37. Par amatu savienošanas atļauju Imantai Serdānei. (ziņo A.Pušpurs)
38. Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā un biedru sapulcē. (ziņo A.Pušpurs)
39. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei. (ziņo A.Pušpurs)
40. Par Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta pārvaldes vadītāja funkciju deleģēšanu. (ziņo A.Pušpurs)
41. Par autobusa Mercedes Benz nodošanu Kubulu pagasta pārvaldei. (ziņo A.Pušpurs)

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei