Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 07 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2018

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Hortenzijas”, Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības 0.0609 ha platībā, kadastra Nr. 3852 004 0250 (kadastra apzīmējums 3852 004 0250) un ēkas (kadastra apzīmējums 3852 004 0250 001). Izsoles sākumcena – EUR 8600 (astoņi tūkstoši seši simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv . Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 28 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2018

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Upenes”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr.3866 001 0063 2.77 ha platībā. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0063 1.49 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 001 0064 1.28 ha platībā. Izsoles sākumcena – EUR 3600 (trīs tūkstoši seši simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2018.gada 19.februāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2018.gada 19.februāra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 360 (trīs simti sešdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2018.gada 20.februārī plkst. 15.20.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 28 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2017

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpu – garāžu Liepu iela 1B, Balvi, Balvu novads 33,0 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002).

Nosacītā nomas maksa garāžai ir EUR 0,56/ m2 (nulle euro piecdesmit seši centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – 10(desmit) gadi. Iznomāšanas mērķis automašīnas novietošana.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 5.janvāra plkst. 16.00.
Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Terēziju Začevu (t.65420932; mob.t.26370519).

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 5.janvāra plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 8.janvārī plkst.15.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Izsoles noteikumi


VAS “Privatizācijas aģentūra” izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 24 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Novembris 2017

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.31 Bērzpils ielā 46, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 900 0035 – sākumcena EUR 6000,00, nodrošinājums EUR 600,00, izsole 11.01.2018. plkst.13:00, pieteikšanās līdz 28.12.2017. plkst.16:00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles . Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 01 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Palmiņas”, Tilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības - starpgabala 3.35 ha platībā, kadastra Nr. 3886 005 0190 (kadastra apzīmējums 3886 005 0108). Izsoles sākumcena – EUR 4500 (četri tūkstoši pieci simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.decembra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 450 (četri simti piecdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 13.decembrī plkst. 16.20.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Briedīši” ar kadastra Nr. 3852 001 0113 (kadastra apzīmējums 3852 001 0113), Briežuciema pagastā, Balvu novadā, 1.21 ha kopplatībā. Izsoles sākumcena – EUR 5.67 (pieci euro, 67 centi) gadā.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – „Zvaniņš”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības 0.6816 ha platībā, kadastra Nr. 3856 004 0162 (kadastra apzīmējums 3856 004 0162  ) un būves – bērnudārza (kadastra apzīmējums 3856 004 0162 001). Izsoles sākumcena – EUR 6000 (seši tūkstoši euro).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu – vieglo automašīnu FORD GALAXY, valsts numurs HB 2732, reģistrācijas apliecības Nr.AF0105223 , izlaiduma gads 2002. Izsoles sākumcena – EUR 1070 (viens tūkstotis septiņdesmit euro).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 18 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Augusts 2017

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.9, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, 18,4 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 3801 002 0141 009. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) ir EUR 0,76/ m2 (nulle euro septiņdesmit seši centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – divpadsmit gadi. Iznomāšanas mērķis auto novietošanai.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 25.augustam plkst plkst. 16.00.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 25.augusta plkst. 16.00.

Izsole notiks 2017.gada 28.augustā plkst.14.30 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Līguma projekts
Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 20 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūlijs 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3846 900 0006 (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 001 001), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 43.5 m2 platībā un kopīpašuma 435/5209 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 001), zemes (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 002).Izsoles sākumcena – EUR 1150 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro).

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei