Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 01 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Palmiņas”, Tilžas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības - starpgabala 3.35 ha platībā, kadastra Nr. 3886 005 0190 (kadastra apzīmējums 3886 005 0108). Izsoles sākumcena – EUR 4500 (četri tūkstoši pieci simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.decembra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 12.decembra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 450 (četri simti piecdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 13.decembrī plkst. 16.20.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


VAS “Privatizācijas aģentūra” izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 24 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Novembris 2017

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.31 Bērzpils ielā 46, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr.3801 900 0035 – sākumcena EUR 6000,00, nodrošinājums EUR 600,00, izsole 11.01.2018. plkst.13:00, pieteikšanās līdz 28.12.2017. plkst.16:00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles . Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Briedīši” ar kadastra Nr. 3852 001 0113 (kadastra apzīmējums 3852 001 0113), Briežuciema pagastā, Balvu novadā, 1.21 ha kopplatībā. Izsoles sākumcena – EUR 5.67 (pieci euro, 67 centi) gadā.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – „Zvaniņš”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības 0.6816 ha platībā, kadastra Nr. 3856 004 0162 (kadastra apzīmējums 3856 004 0162  ) un būves – bērnudārza (kadastra apzīmējums 3856 004 0162 001). Izsoles sākumcena – EUR 6000 (seši tūkstoši euro).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu – vieglo automašīnu FORD GALAXY, valsts numurs HB 2732, reģistrācijas apliecības Nr.AF0105223 , izlaiduma gads 2002. Izsoles sākumcena – EUR 1070 (viens tūkstotis septiņdesmit euro).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 18 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 18 Augusts 2017

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.9, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, 18,4 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 3801 002 0141 009. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) ir EUR 0,76/ m2 (nulle euro septiņdesmit seši centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – divpadsmit gadi. Iznomāšanas mērķis auto novietošanai.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 25.augustam plkst plkst. 16.00.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 25.augusta plkst. 16.00.

Izsole notiks 2017.gada 28.augustā plkst.14.30 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Līguma projekts
Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 20 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Jūlijs 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.1 “Mežābele”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3846 900 0006 (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 001 001), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 43.5 m2 platībā un kopīpašuma 435/5209 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 001), zemes (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 3846 006 0087 002).Izsoles sākumcena – EUR 1150 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro).

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 26 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3858 900 0128 (kadastra apzīmējums 3858 006 0498 001 002), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 61.2m2 platībā un kopīpašuma 711/2687 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0498 001) un zeme (kadastra apzīmējums 3858 006 0498) . Izsoles sākumcena – EUR 800 (astoņi simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.jūnija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 19.jūnija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 80 (astoņdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 20.jūnijā plkst. 15.20.

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3858 900 0129 (kadastra apzīmējums 3858 006 0498 001 004), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 62.8 m2 platībā un kopīpašuma 657/2687 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0498 001) un zeme (kadastra apzīmējums 3858 006 0498) . Izsoles sākumcena – EUR 900 (deviņi simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.jūnija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 19.jūnija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 90 (deviņdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 20.jūnijā plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


Izsole

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 21 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2017

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu – garāžu Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 18,0 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002). Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) ir EUR 0,54/ m2 (nulle euro, 54 centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN, saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu. Iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi. Iznomāšanas mērķis – komercdarbības nodrošināšanai.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst. 1630.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst. 16.30.

Izsole notiks 2017.gada 27.aprīlī plkst.15.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Līguma projekts
Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 16 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Marts 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – “Liepiņas”, Bērzpils pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.0518 ha platībā, kadastra Nr. 3850 002 0631 (kadastra apzīmējums 3850 002 0374). Izsoles sākumcena – EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 2.maija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 2.maija plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 85 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 3.maijā plkst. 15.20.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei