Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 26 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3858 900 0128 (kadastra apzīmējums 3858 006 0498 001 002), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 61.2m2 platībā un kopīpašuma 711/2687 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0498 001) un zeme (kadastra apzīmējums 3858 006 0498) . Izsoles sākumcena – EUR 800 (astoņi simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.jūnija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 19.jūnija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 80 (astoņdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 20.jūnijā plkst. 15.20.

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.4 “Baltā māja”, Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3858 900 0129 (kadastra apzīmējums 3858 006 0498 001 004), kas sastāv no divistabu dzīvokļa 62.8 m2 platībā un kopīpašuma 657/2687 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3858 006 0498 001) un zeme (kadastra apzīmējums 3858 006 0498) . Izsoles sākumcena – EUR 900 (deviņi simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.jūnija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 19.jūnija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 90 (deviņdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 20.jūnijā plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


Izsole

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 21 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2017

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu – garāžu Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 18,0 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002). Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) ir EUR 0,54/ m2 (nulle euro, 54 centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN, saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu. Iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi. Iznomāšanas mērķis – komercdarbības nodrošināšanai.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst. 1630.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst. 16.30.

Izsole notiks 2017.gada 27.aprīlī plkst.15.00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Līguma projekts
Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 16 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Marts 2017

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – “Liepiņas”, Bērzpils pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.0518 ha platībā, kadastra Nr. 3850 002 0631 (kadastra apzīmējums 3850 002 0374). Izsoles sākumcena – EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” , laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis” un Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 2.maija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 2.maija plkst.16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 85 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 3.maijā plkst. 15.20.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 25 Janvāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Janvāris 2017

Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nedzīvojamo telpu – Nr.19 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, 18.4 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 002 0141 016. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) ir EUR/ m2 0.76 (nulle euro, 76 centi) mēnesī bez PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.janvāra plkst. 16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 1.februārī plkst. 15.00.

Nomas līguma projekts

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 03 Janvāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2017

Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 27 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads, kadastra Nr. 3801 900 1691 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 027), kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 40.40 m2 platībā un kopīpašuma 404/31075 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001) un zemes (kadastra apzīmējums 3801 003 0390). Izsoles sākumcena – EUR 1085 (viens tūkstotis astoņdesmit pieci euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 13.februāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 13.februāra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 108.50 (viens simts astoņi euro 50 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 14.februārī plkst. 15.40.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienības daļu

Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 03 Janvāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2017

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienības daļu – Dzirnavu iela 1F, Balvi, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala – 600 m2 platībā, kadastra apzīmējums 3801 003 0502. Izsoles sākumcena – EUR 0,58 (nulle euro, 58 centi) gadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 9.janvāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 9.janvāra plkst. 16.30 jāiemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 10.janvārī plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


Izsole

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 28 Decembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2017

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.7 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, 32,3 m2 platībā, telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0301 001 001. Izsoles sākumcena – EUR 0,80/ m2 (nulle euro, 80 centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 2. janvāra plkst. 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 2.janvāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 3.janvārī plkst. 15.00.

Nomas līguma projekts

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 28 Decembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Janvāris 2017

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – “Puķes”, Bērzpils pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 2.03 ha platībā, kadastra Nr. 3850 002 0630 (kadastra apzīmējums 3850 002 0382). Izsoles sākumcena – EUR 1700 (viens tūkstotis septiņi simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 13.februāra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2017.gada 13.februāra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 170 (viens simts septiņdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2017.gada 14.februārī plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


Balvu novada pašvaldība izsludina izsoles

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 21 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 28 Decembris 2016

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu – Lauku iela 26A, Balvi, Balvu novads, kadastra Nr. 3801 001 0346, kas sastāv no zemes gabala 0.2002 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 001 0346). Izsoles sākumcena – EUR 2400 (divi tūkstoši četri simti euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 5.decembra plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 5.decembra plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 240 (divi simti četrdesmit euro) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.gada 6.decembrī plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Izsole

Kategorija: Izsoles
Trešdiena, 19 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2016

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Augošus kokus un krūmus nekustamajos īpašumos Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0480, zemes vienībā ar kopējo platību 27259 m2 un Krasta iela 8, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0294, zemes vienībā ar kopējo platību 4686 m2, izcērtamās koksnes apjoms 148.55 m3. Izsolāmo augošo koku un krūmu nosacītā cena EUR 910 (deviņi simti desmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00. Šajā pat laikā var veikt izsolāmā objekta apskati.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos ne vēlāk kā līdz 2016.gada 7.novembra plkst. 16.30.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 7.novembra plkst. 16.30 jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās augošo koku un krūmu nosacītās cenas, t.i. EUR 91 (deviņdesmit viens euro) un dalības maksa - EUR 5 (pieci euro) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, AS Citadele Banka norēķinu kontā LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.gada 8.novembrī plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas