Iestāžu vadītāju apmeklētāju pieņemšanas laiki

Kategorija: Bez kategorijas
Pirmdiena, 12 Marts 2012
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 24 Augusts 2016 15:05

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
2015.gada 28.oktobra  rīkojumu Nr.3.20/99
“Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju
apmeklētāju pieņemšanas laikiem”

 

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI

Nr.

p.k.

Iestādes nosaukums

Amats

Vārds, uzvārds

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Apmeklētāju pieņemšanas vieta

1.

Balvu  pagasta pārvalde

vadītājs

Andris Ķerāns

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00

Ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 16.00

"Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads

2.

Tilžas pagasta pārvalde

vadītāja

Anna Bērziņa

Otrdienās no plkst. 9.30  līdz 11.30

Piektdienās no plkst. 9.30  līdz 11.30

Brīvības ielā 3A, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads

3.

Vectilžas pagasta pārvalde

vadītāja

Genovefa Jermacāne

Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00

Melderu ielā 1, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads

4.

Krišjāņu pagasta pārvalde

vadītājs

Jāzeps Ludboržs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Trešdienās no  plkst. 9.00 līdz  13.00

Jaunatnes ielā 1, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads

5.

Bērzpils pagasta pārvalde

vadītāja

Biruta Bogdane

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 17.00

Dārza ielā 27, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads

6.

Vīksnas pagasta pārvalde

vadītāja

Gunta Raibekaze

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00

Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00

"Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads

7.

Kubulu pagasta pārvalde

vadītājs

Artūrs Luksts

Otrdienās no  plkst. 9.00 līdz 11.00

Ceturtdienās no plkst. 9.00  līdz 11.00

Balvu ielā 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads

8.

Bērzkalnes pagasta pārvalde

vadītājs

Skaidrīte Saleniece

Pirmdienās no plkst.10.00 līdz 12.00

Ceturtdienās  no plkst.13.00 līdz 15.30

Ūdru ielā 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

9.

Lazdulejas pagasta pārvalde

vadītājs

Andris Višņakovs

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Piektdienās  no plkst. 9.00 līdz 12.00

Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads

10.

Briežuciema pagasta pārvalde

vadītāja

Anastasija Gabrāne

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00

Trešdienās  no plkst. 14.00 līdz 16.00

Briežuciems, Briežuciema pagasts, Balvu novads

11.

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests

vadītāja

Anita Petrova

Pirmdienās no plkst. 9.00  līdz 11.00

Ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00

Raiņa ielā 52, Balvi, Balvu novads

12.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

vadītāja

Nora Apīne

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00

Ceturtdienās no  plkst.15.00 līdz 17.00

Sporta ielā 1, Balvi, Balvu novads

13.

Balvu novada pašvaldības Būvvalde

vadītāja

Anita Avotiņa

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu novads

14.

Balvu Sporta centrs

direktors

Edgars Kaļva

Otrdienās  no plkst. 9.00 līdz 11.00

Sporta ielā 8, Balvi, Balvu novads

15.

Balvu novada Bāriņtiesa

priekšsēdētāja

Rudīte Krūmiņa

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30

Raiņa ielā 52, Balvos, Balvu novads

16.

Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa

vadītāja

Svetlana Romanovska

Otrdienās  no plkst.8.30 līdz 17.00

Trešdienās  no plkst. 8.30 līdz 12.00

Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00

Sporta ielā 1, Balvi, Balvu novads

17.

Balvu novada pašvaldības policija

priekšniece

Rita Kravale

Otrdienās no plkst.13.00 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00

Sporta ielā 1, Balvi, Balvu novads

18.

Balvu novada pašvaldības aģentūra „San – Tex”

direktors

Uldis Sprudzāns

Pirmdienās no plkst.10.00 līdz 12.00

Piektdienās no plkst.13.00  līdz 15.00

Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads

19.

Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi””

direktore

Jana Komane

Otrdienās no plkst. 10.00 līdz  12.00
Ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 16.00

Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads

20.

Balvu Valsts ģimnāzija

direktore

Inese Paidere

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 10.00

Trešdienās no plkst. 14.00 līdz 15.00

Dārza ielā 2, Balvi, Balvu novads

21.

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

direktore

Biruta Vizule

Otrdienās no plkst. 12.00 – 13.00

Trešdienās no plkst.15.00 – 16.00

Vidzemes ielā 26, Balvi, Balvu novads

22.

Balvu pamatskola

direktore

Māra Pimanova

Pirmdienās no plkst.16.00– 17.00

Partizānu ielā 16, Balvi, Balvu novads

23.

Bērzpils vidusskola

 

direktore

 

Ilona Stepāne

Bērzpils vidusskolā

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00

Trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00

Dārza ielā 12, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads

Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle

direktore

Ilona Stepāne

Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē

Piektdienās no plkst.12.00 līdz 15.00

Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads

24.

Tilžas vidusskola

direktore

Gunta Rižā

Pirmdienās  no plkst.12.00 līdz 15.00
Trešdienās no plkst.9.00 līdz 13.00

Raiņa ielā 15, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads

Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle

filiāles vadītāja

Elita Čirka

Pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 10.30

Trešdienās no plkst.14.00 līdz 15.00

Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads

25.

Briežuciema pamatskola

direktors

Aigars Keišs

Pirmdienās no plkst.10.00 līdz 12.30
Otrdienās no plkst.10.00 līdz 16.30

Briežuciema pag., Balvu novads

26.

Stacijas pamatskola

direktore

Ruta Bukša

Stacijas pamatskolā

Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00

Ceturtdienās no plkst. 14.30 līdz 17.30

Balvu stacija, Skolas ielā 12, Kubulu pagasts, Balvu novads

Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle

direktore

 

Ruta Bukša

Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz 16.00

Vīksnā, Vīksnas pagasts, Balvu novads

27.

Tilžas internātpamatskola

direktore

Iluta Bērziša

Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00
Otrdienās  no plkst. 15.00 līdz 16.00
Piektdienās no plkst.11.00 līdz 14.00

Pārupes ielā 4, Tilža, Balvu novads

28.

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”

vadītāja

Antra Eizāne

Pirmdienās no plkst. 14.30 līdz 16.30

Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 10.00

Daugavpils ielā 59, Balvi, Balvu novads

29.

Balvu pirmsskolas izglītības  iestāde „Sienāzītis”

vadītāja

Iveta Barinska

Otrdienās  no plkst.  8.30 līdz 12.00
Trešdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00

Brīvības ielā 50B, Balvi, Balvu novads

30.

Kubulu pirmsskolas izglītības  iestāde „Ieviņa”

vadītāja

Lija Bukovska

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00

Balvu ielā 6, Kubulu pagasts, Balvu novads

31.

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde

vadītāja

Inta Korlaša

Otrdienās no plkst.  8.30 līdz 12.00
Ceturtdienās  no plkst. 12.30 līdz 16.00

Ūdru ielā 1, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads

32.

Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde

vadītāja

Vita Belindževa

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00

Dārza ielā 1, Tilžā, Tilžas pagasts, Balvu novads

33.

Balvu Mūzikas skola

direktors

Egons Salmanis

Otrdienās, ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 12.00

Partizānu ielā 18, Balvi, Balvu novads

34.

Balvu Mākslas skola

direktore

Elita Teilāne

Otrdienās no plkst.14.00-16.00.

Teātra ielā 2, Balvi, Balvu novads

35.

Balvu Sporta skola

direktore

Ludmila Beļikova

Otrdienās  no plkst.9.00 līdz 13.00
Piektdienās  no plkst. 13.00 līdz 17.00

Alejas ielā 2, Balvi, Balvu novads

36.

Balvu Centrālā bibliotēka

direktore

Ruta Cibule

Otrdienās  no plkst.9.00 līdz 12.00

Tirgus ielā 7, Balvi, Balvu novads

37.

Balvu Novada muzejs

vadītāja

Iveta Supe

Otrdienās  no plkst.15.00 līdz 17.00

Trešdienās  no plkst.9.00 līdz 12.00

Brīvības ielā 46, Balvi, Balvu novads

38.

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

direktore

Anita Strapcāne

Otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 12.00

Brīvības ielā 61, Balvi, Balvu novads

39.

Balvu Bērnu un jauniešu centrs

direktore

Olita Loseva

Pirmdienās no plkst.15.00 - 17.00

Brīvības ielā 48, Balvi, Balvu novads

40.

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”

direktore

Inta Kaļva

Pirmdienās no plkst. 8.30 – 10.30

Ceturtdienās no plkst. 15.30 – 17.00

Vidzemes ielā 2b, Balvi,  Balvu novads

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei