Balvu novada attīstības programma

Kategorija: Attīstības plānošanas dokumenti
Piektdiena, 15 Marts 2013
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 21 Augusts 2017 18:03

 

Balvu novada attīstības programma 2018. - 2024.gadam

Domes lēmums par novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes vadības grupas personāliju precizēšanu

Balvu novada Dome 2017.gada 10.augusta sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par Balvu novada Domes sēdes lēmuma „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” grozījumiem” (sēdes prot. Nr.11, 19.§).

Pielikumā:

Domes lēmums

Attīstības plānošanas dokumenta izstrādes darba uzdevuma precizēšana

Balvu novada Dome 2016.gada 14.jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par darba uzdevuma precizēšanu Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādei” (sēdes prot. Nr.10, 23.§).

Lēmumā precizēti attīstības programmas izstrādes termiņi un darba uzdevumi, ņemot vērā, ka Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam izstrādei piesaistīs nepieciešamos nozaru ekspertu pakalpojumus.

Pielikumā:

Domes lēmums

Darba uzdevums

Balvu novada Dome 2016.gada 12.maija sēdē pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.6, 36.§) „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”

Balvu novada pašvaldība paziņo, ka Balvu novada Dome 2016.gada 12.maija sēdē pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.6, 36.§) „Par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”. Lēmumā noteikta arī programmas izstrādes vadības grupa un apstiprināts darba uzdevums.

Pielikumā:

Domes lēmums

Pielikums Darba uzdevums

Balvu novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam

Balvu novada Domes 2016.gada 13.oktobra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam, Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam (dokuments uz 31 lp., PDF formātā)
  • Pielikums “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” Investīciju programmai 2016.-2017.gadam (dokuments uz 21 lp. PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam (dokuments uz 22 lp. PDF formātā)

Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam aktualizētie pielikumi par integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamām prioritārām projektu idejām.

Pielikumā:

Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa sēdes lēmums (dokuments PDF formātā)

1.pielikums “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” Investīciju programmai 2016.-2017.gadam (dokuments PDF formātā)

2.pielikums “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam “Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” (dokuments PDF formātā)

Paziņojums par Balvu novada Investīciju programmas 2014.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu

Balvu novada Dome 2016.gada 10.martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4, 56.§) „Par Balvu novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto pielikumu apstiprināšanu”.
Ar domes lēmumu un investīciju programmas 1.pielikumu „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” un 2.pielikumu “Kartogrāfiskais materiāls degradētajām teritorijām Investīciju programmas 2016.-2017.gadam pielikumam „ Integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts

2016.gada 21.februāra Balvu novada Domes sēdē apstiprināta aktualizētā Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

Pielikumā:

Balvu novada Domes 2015.gada 17.decembra sēdē apstiprināti Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētie dokumenti: Investīciju programma 2016.-2017.gadam un Rīcības plāns 2016.-2017.gadam:

  • Balvu novada Domes 2015.gada 13.decembra sēdes lēmums „ Par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizēto Rīcības plāna un Investīciju programmas 2016.-2017.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokola Nr.17, 55.§ izraksts, PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētā Investīciju programma 2016.-2017.gadam (dokuments PDF formātā)
  • Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētais Rīcības plāns 2016.- 2017.gadam (dokuments PDF formātā)

Balvu novada dome 2015.gada 12.februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 8.§) „Par kartogrāfisko materiālu Investīciju programmai 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un kartogrāfisko materiālu investīciju programmas pielikumam Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit.

Balvu novada dome 2014.gada 23.decembrī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.17, 2.§) „Par aktualizēto Investīciju programmu 2014.-2017.gadam”.

Ar domes lēmumu un investīciju programmas pielikumu Nr.1 „ Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.-2020.gadam” var iepazīties šeit: Lēmuma izraksts

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programma 2014. – 2017.gadam


Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2016.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2016.-2017.gadam izpilde (projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana)

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2015.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde

Balvu novada iedzīvotāju aptaujas anketu par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti novadā apkopojums

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2014.gadu

Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2013.gadu (Pielikums)

Ziņojums par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam ieviešanas gaitu 2012.gadā

(1.pielikums) Projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei