Sociālās palīdzības nodaļa

Drukāt
Kategorija: Sociālais dienests
Sestdiena, 27 Jūnijs 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Marts 2016 12:35

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA:

 • likumā noteiktajā kārtībā pārbauda saņemto informāciju par personu, kurai nepieciešama sociālā palīdzība, izvērtē personas vajadzības un informē viņu par tiesībām un iespējām to saņemt, kā arī par kārtību, kādā sociālie pakalpojumi un palīdzība saņemama;
 • novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānus;
 • sniedz klientiem sociālo palīdzību, pamatojoties uz viņu materiālo resursu novērtējumu Domes saistošo noteikumu ietvaros, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbības pienākumus; izsniedz izziņas par atbilstību:
 • - trūcīgas ģimenes (personas) statusam (ienākumi līdz 128,06 euro);
 • - maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (ienākumi līdz 222,00 euro);
 • sagatavo administratīvo aktu projektus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, informējot personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • izstrādā Domes saistošos noteikumus par sociālo palīdzību dažādām mērķa grupām un sagatavo pabalstu budžeta projektu nākamajam gadam;
 • sadarbojas ar NVA nodarbinātības veicināšanas programmu realizēšanā;
 • slēdz vienošanos ar klientu par līdzdarbību.

Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

KAS UN KĀDUS PABALSTUS VAR SAŅEMT BALVU NOVADĀ?
Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuru pamatdzīvesvieta deklarēta Balvu novada pašvaldības teritorijā.
Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

LR likumos un MK noteikumos noteiktie pabalsti:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;
 • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
 • pabalsti bāreņiem;
 • pabalsts audžuģimenēm.

Pārējie pabalsti:

 • pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
 • veselības aprūpes pabalsts;
 • pabalsts – atlaide par īres un apkures maksu sociālajā dzīvoklī.

Papildus palīdzība:

 • bērniem invalīdiem - veselības uzlabošanai;
 • daudzbērnu ģimenēm;
 • sodu izcietušai personai;
 • dokumentu atjaunošanai;
 • svētku pabalsti.

Pabalsti trūcīgām ģimenēm:

 • brīvpusdienas skolēniem;
 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
 • mācību līdzekļu iegāde 37,00 euro vienam skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
 • medikamentu iegādei un ārstēšanās izdevumu segšanai, līdz 60,00 euro/gadā (vienai personai);
 • mājokļa pabalsts, līdz 333,00 euro/gadā.

Par trūcīgu atzīstama persona (ģimene), ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro uz vienu ģimenes (mājsaimniecības) locekli.

Pabalsti maznodrošinātām ģimenēm:

 • brīvpusdienas skolēniem;
 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
 • mācību līdzekļu iegāde 37,00 euro vienam skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
 • mājokļa pabalsts, līdz 166,50 euro gadā.
 • medikamentu iegādei un ārstēšanās izdevumu segšanai, līdz 30 euro gadā (vienai personai);

Par maznodrošinātu atzīstama persona (ģimene), ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz 222,00 euro uz vienu ģimenes (mājsaimniecības) locekli.

Pabalsti daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti:

 • brīvpusdienas skolēniem;
 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
 • mācību līdzekļu iegāde 37,00 euro vienam skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
 • mūzikas skola 7,00 euro, mākslas skola 5,69 euro, sporta skola;
 • bērnam invalīdam medikamentu iegādei līdz 92,50 euro gadā (iesniedzot medikamentu recepšu kopijas un maksājuma kvītis ar bērna personas kodu)

Pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem:

 • vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 128,06 euro;
 • pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 370,00 euro;
 • pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam ikmēneša izdevumiem – 92,50 euro;
 • dzīvokļa pabalsts
 • brīvpusdienas skolēniem;
 • ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā;
 • mācību līdzekļu iegāde 37,00 euro vienam skolēnam un bērnam, kurš pirmskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību programmu;
 • mūzikas skola 7,00 euro, mākslas skola 5,69 euro, sporta skola;
 • veselības aprūpes pabalsts līdz 92,50 euro/gadā (medikamentu iegāde-iesniedzot medikamentu recepšu kopijas un maksājuma kvītis ar bērna personas kodu; ārstēšanās rehabilitācijās, optisko briļļu iegāde;).

Pabalsts nestrādājošam pensionāram/invalīdam, kurš dzīvo viens un kura ienākumi nepārsniedz 259,00 euro mēnesī - mājokļa pabalsts līdz 111,00 euro/gadā (pabalstu sadalot un izmaksājot divās daļās 55,50 euro).

Pabalsts nestrādājošu pensionāru/invalīdu pārim, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 203,50 euro mēnesī - mājokļa pabalsts līdz 92,50 euro gadā (pabalstu sadalot un izmaksājot divās daļās 46,25 euro).

Klientu pieņemšanas laiki Balvu pilsētā un pagastos:

Pieņemšanas vieta

Speciālista vārds, uzvārds

Pieņemšanas laiki 

Tālruņa numurs

Raiņa iela 52,

Balvi

Linda Laicāne

Trešdiena 9.00-12.00 (pēc pieraksta)

64521176

25608650

Raiņa iela 52,

Balvi

Regīna Melberga

Pirmdiena 9.00-13.00; 14.00-17.00 (pēc pieraksta)

Trešdiena 9.00-13.00; 14.00-16.00 (pēc pieraksta)

Piektdiena 9.00-12.00

26113816

Raiņa iela 52,

Balvi

Maruta Tabūne

Pirmdiena 9.00-12.00; 13.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00; 13.00-16.00

Piektdiena 9.00-12.00

64521176

26195354

Raiņa iela 52,

Balvi

Ināra Bodrova

Pirmdiena 9.00-13.00; 14.00-18.00

Trešdiena 9.00-13.00; 14.00-17.00

Piektdiena 9.00-13.00; 14.00-16.00

64521176

26628220

Raiņa iela 52,

Balvi

Laura Līdaciņa

 

Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00-17.00

Trešdiena 9.00 – 12.00; 13.00-16.00

Piektdiena 8.30 - 12.00 (pēc pieraksta)

64521176

28684541

Raiņa iela 52,

Balvi

„Pagastmāja”, Balvu pagasts

Indra Breidaka

Pirmdiena 8.30-12.00; 13.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-16.00

Ceturtdiena 9.00-12.00; 12.30-16.00

64521176

26194104

64521357

26194104

Balvu iela 15, Kubuli,Kubulu pagasts

Ināra Skopāne

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30 -18.00

Ceturtdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00

 64522236

27815224

Dārza iela 27, Bērzpils,Bērzpils pagasts

 Jaunatnes iela 3, Krišjāņi,Krišjāņu pagasts

Rudīte Dārziņa

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdiena 9.00-12.00; 12.30-16.00

Trešdiena 9.00.-12.00; 12.30-15.00

26625340

26625340

Brīvības iela 3a, Tilža,Tilžas pagasts

Ligita Zelča

Pirmdiena 9.00-12.30; 13.00-17.00

Trešdiena 9.00-12.00 (pēc pieraksta)

Ceturtdiena 9.00-12.30; 13.00-17.00

26624044

„Briežuciems”, Briežuciema pagasts

 

 

Melderu iela 2, Vectilža,Vectilžas pagasts

Nadežda Logina

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00

Piektdiena 8.30-13.00

Trešdiena 8.30-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdiena 8.30-14.00

26183354

 

 

64546337 26183354

„Mieriņi”, Vīksnas pagasts

Kristīne Novika

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-17.30

Ceturtdiena 9.00-12.00; 12.30-15.00

Piektdiena  8.30-12.00

64520267

27815224

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts

„Egļuciems”, Lazdulejas pagasts

Sarmīte Ozoliņa

Pirmdiena 9.30-12.00; 12.30-17.00

Piektdiena 8.30-15.00

Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-16.00

Ceturtdiena 9.00-12.00; 12.30-16.00

64522676

26618345

64521372

26618345

Balvu iela 15, Kubuli,Kubulu pagasts

Aina Stahovska

Pirmdiena 9.00-12.00; 12.30-18.00

Trešdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00

Ceturtdiena 9.00-12.00; 12.30-17.00

Piektdiena 8.30-16.00

64522236

26186216

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei