Jaunieši no Polijas, Grieķijas un Latvijas rada biznesa idejas lauku attīstībai

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 11 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 11 Maijs 2018

tmb20180511095254

No 2018. gada 27. aprīļa līdz 2. maijam biedrība "Radošās Idejas" kopā ar biedrībām "Zaļais zilonis" (Polijā) un Vārnavas Folkloras grupas (Grieķijā) organizēja apmācības 15 jauniešiem no Polijas, Grieķijas un Latvijas Trikalā, Grieķijā, Erasmus+ projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" ietvaros.

Lasīt tālāk ...


Apstiprināts Erasmus+ brīvprātīgā darba projekts

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 03 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 03 Maijs 2018

jspa erasmus

Šī gada 18.aprīlī, tika saņemts apstiprinājums no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, par brīvprātīgā darba projekta Nr. 2018-1-LV02-KA125-002091 „Share the opportunities!” apstiprināšanu.

Laika posmā no 05.08.2018 līdz 05.07.2019 jauniete no Vācijas un jaunietis no Gruzijas veiks brīvprātīgo darbu Balvu Bērnu un jauniešu centrā un Viļakas Jauniešu iniciatīvu centā.

Tekstu sagatavoja: Santa Komane


SIA „Ciemiņi 2012” realizējuši projektu

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 03 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 03 Maijs 2018

brp nap2020 es leader atb

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ciemiņi 2012” realizējuši ELFLA projektu Nr. 18-07-AL19-A019.2101-000004 “Pakalpojumu dažādošana Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, aizaugušo grāvju, lauksaimniecības zemju un mežu kopšanā”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Lasīt tālāk ...


Projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošana

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 25 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 25 Aprīlis 2018

nap2020 eraf ieguldijums

Ir apstiprināts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros Balvu novada pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Nr. 8.1.2.0/17/I/014.

Lasīt tālāk ...


Biedrība “Dzērvenīte” ir realizējusi projektu

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 19 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2018

brp nap2020 es leader atb z m

Balvu novada Bērzpils pagasta sieviešu biedrība “Dzērvenīte” ir realizējusi projektu “Skaņu un gaismas aparatūras iegāde Bērzpils pagasta Saieta namam”. Projekta nr.: 17-07-AL19-A019.2206-000001.

Lasīt tālāk ...


Projekta Nr.17-07-A00702-000127, “Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene - Krišjāņi posma pārbūve” īstenošanas uzsākšana

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 12 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Aprīlis 2018

nap 2020 esf eila atbalsta

Projekta Nr.17-07-A00702-000127, “Ceļa Krišjāņi – Krampiņas – Runcene - Krišjāņi posma pārbūve” kopējās izmaksas EUR 163 843,22 un piešķirtais publiskais finansējums.

Projekta izmaksas sastāv no:

  • ceļa tehniskā novērtējuma izmaksām,
  • būvprojekta izstrādes izmaksām,
  • ceļa posma pārbūves izmaksām,
  • būvuzraudzības izmaksām,
  • autoruzraudzības izmaksām.

Lasīt tālāk ...


Projekts Nr.18-07-A00702-000001, “Ceļa Dambergi - Ploskene - Augstasils posma pārbūve”

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 12 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Aprīlis 2018

nap 2020 esf eila atbalsta

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli pieejamais atbalsta apmērs, kas tika aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu platības. Balvu novada pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 1,58 milj. euro.

Lasīt tālāk ...


Uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001)

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 28 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 28 Februāris 2018

ER6W54WG54.jpg

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Projekta mērķis:  Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekta sadarbības partneris: pašvaldības, t.sk. Balvu novada pašvaldība

Balvu novada pašvaldība un  Valsts izglītības satura centrs ir parakstījis sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošanu Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā, lai nodrošinātu  izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Balvu pamatskolā plānotās aktivitātes paredz individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšanu mācību satura apguvei STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas mācību priekšmeti) un vides, valodas  jomās, kā arī  pasākumus un aktivitātes, kas saistītas ar multidisciplināro  jomu.

Balvu Valsts ģimnāzijā notiks nodarbību cikli padziļinātai STEM mācību priekšmetu apguvei un mācību vizītes, kā arī praktiskas un teorētiskas nodarbības valodas jomā.

Projekta īstenošanas rezultāti paredz, ka visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai.

Plašāka informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml


Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 28 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 28 Februāris 2018

ESF___IKVD_logo_ansamblis.jpg

Balvu novada pašvaldība, 2017.gada 6. septembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Lasīt tālāk ...


Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze ir realizējusi projektu

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 27 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2018

  Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze ir realizējusi projektu ,,Digitālo klavieru un gleznu piekares sistēmas iegāde” Balvu Sakrālās kultūras centram. Projekta Nr. 17-07-AL19-A019.2201-000007, par summu EUR 2064,64 no kuras EUR1858,17 ir publisks finansējums.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei