Turpinās arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 21 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Jūnijs 2017

brp nap2020 es leader atb z m

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī ir apstiprinājusi Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

Lasīt tālāk ...


Tilžas sieviešu korim iegādāti jauni tērpi

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 01 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2017

brp nap2020 es leader atb z m

Biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2207-000010 “Koncerttērpu iegāde Tilžas sieviešu korim”.

Kopējās projekta izmaksas: 2726,46 euro, no tiem 90% ELFLA finansējums, 10% Balvu pašvaldības līdzfinansējums.

Lasīt tālāk ...


Biedrība „Sudraba pakavi” veiksmīgi īsteno projektu „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 24 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 24 Maijs 2017

Logo Tilžas Biedrība

2016.gadā biedrība „Sudraba pakavi” ar Balvu novada domes līdzfinansējumu startēja biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātajā konkursa un guva atbalstu ES programmas „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” projektu atlasē „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam” apakšprogrammā „Darbības īstenošana saskaņa ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Biedrība „Sudraba pakavi” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr.16-07-AL19-A019.2206-000015 „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai ” un uzsākusi projekta realizāciju.

Lasīt tālāk ...


Balvu novadā izveidoti jauni marķēti velo maršruti

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 06 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Aprīlis 2017

Balvu novada pašvaldība realizējusi projektu „Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”, kura rezultātā tika izveidoti marķēti velo maršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, kā arī sagatavotas un izdotas šo maršrutu kartes drukātā veidā.

Lasīt tālāk ...


Biedrība „Balvu vilciņš” uzsākuši projekta „19.gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa valkāšanas tradīciju pētīšana un tērpa detaļu darināšana deju kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem” realizāciju

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 03 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2017

2017.gada 30.martā bērnu deju kolektīva „Balvu vilciņš” vecākās grupas dejotāji tikās Balvu muižā, lai piedalītos meiteņu brunču skiču veidošanas meistardarbnīcā. Dejotāji, ievērojot Ziemeļlatgales brunču strīpu izkārtošanas pamatprincipus, zīmēja un krāsoja topošo tautas tērpu brunču skices – unikālas un katram bruncim atšķirīgas, kas vēlāk tiks saskaņotas ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālistiem un koriģētas atbilstoši vēsturiskajai patiesībai. Pēc tam no šīm skicēm tiks austi unikāli, katrai dejotājai atšķirīgi Ziemeļlatgales brunči.

Lasīt tālāk ...


Turpinās Balvu kultūras un atpūtas centra renovācijas darbi

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 31 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Marts 2017

2016.gada 04.oktobrī Balvu novada pašvaldība, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Sabiedrību ar ierobežotu attīstību „Vides investīciju fonds” noslēdza līgumu par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansētā projekta Nr. EKII-2/5 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanu. EKII projektam apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 1 240 393,17 euro, tanī skaitā EKII finansējums - 69,900000 % un Balvu novada Domes līdzfinansējums ir 30,100000 %.

Lasīt tālāk ...


Uzsākta arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 15 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Aprīlis 2017

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī ir apstiprinājusi Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

Lasīt tālāk ...


Projekts: "PROTI un DARI!"

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2017

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa " attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros īsteno projektu “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001

Lasīt tālāk ...


Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2017

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

Lasīt tālāk ...


Projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 07 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2017

2017.gada 27.janvārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana” apstiprināšanu.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei