PAZIŅOJUMS

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 17 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2018

Balvu novada dome 2018.gada 10.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.5, 6.§ “Par lokālplānojuma, Balvu novada Balvu pilsētā Bērzpils ielā 30, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2018. gada 17. maija līdz 13. jūnijam.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.06.2018. plkst. 17:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāva zālē.

Lasīt tālāk ...


Pētījums par kūlas ugunsgrēkiem Latvijā

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 16 Jūlijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Jūlijs 2018

Pētniecības uzņēmums Oxford Research Baltics sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu veic pētījumu par kūlas ugunsgrēkiem Latvijā un Lietuvā, ar mērķi izstrādāt iespējamos risinājumus kūlas ugunsgrēku novēršanai. Pētījuma ietvaros tiek īstenota aptauja, kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties un izteikt saviu viedokli par galvenajiem kūlas dedzināšanas iemesliem, sekām un zaudējumiem. Aptaujas anketa pieejama šeit: https://ej.uz/aptauja-kula.


Aicinām aizpildīt aptauju par informētības līmeni par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 16 Jūlijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Jūlijs 2018

Lai noskaidrotu sabiedrības informētības līmeni par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem, Konkurences padome veic sabiedriskās domas aptauju ar mērķi uzlabot un pilnveidot Konkurences padomes kā konkurences politikas īstenotājas darbību Latvijā.
Anketa pieejama www.visidati.lv/aptauja/1374844799/
Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana prasīs aptuveni 10 minūtes Jūsu laika.


Paziņojums par paredzētās darbības - kūdras ieguves lauku paplašināšana “Lutinānu purvs” kūdras atradnē, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 16 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2018

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 29.janvāra lēmumu Nr.57, ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums – “Kūdras ieguves lauku paplašināšana ”Lutinānu purva” kūdras atradnē Balvu novada Lazdulejas un Briežuciema pagastos”.

Paredzētās darbības vieta: Balvu novada Lazdulejas un Briežuciema pagasta nekustamie īpašumi “Lutinānu purvs” (kadastra Nr. 38660050020) un “Valsts mežs” (kadastra Nr.38520030125).

Lasīt tālāk ...


Izsludināts atkārtots Balvu novada pašvaldības konkurss „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Piektdiena, 23 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2018

Lai veicinātu Balvu novada atpazīstamību un vienotu vizuālā tēla veidošanu, kā arī Balvu novada iedzīvotāju piederības sajūtu novadam, Balvu novada pašvaldība organizēja atklātu ideju konkursu „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”, kurš noslēdzās 15.martā.

Kopā konkursam tika iesūtīti 20 darbi, no kuriem 5 neatbilda konkursa nolikuma prasībām, netika iesniegti laikā. Pārējos 15 darbus, starp kuriem 11 - bija moto un logo kopīgs piedāvājums, 3 - atsevišķi moto piedāvājumi un 1 - atsevišķs logo piedāvājums.

Lasīt tālāk ...


Turpinās Balvu novada pašvaldības konkurss „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 15 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Aprīlis 2018

Lai veicinātu Balvu novada atpazīstamību un vienotu vizuālā tēla veidošanu, kā arī Balvu novada iedzīvotāju piederības sajūtu novadam, Balvu novada pašvaldība organizē atklātu ideju konkursu „Par Balvu novada logo un moto izstrādi”.

Moto un logo idejai ir jāsaskan ar Balvu novada vīzijas pamatideju: “Balvu novadā ir veselīga un labvēlīga dzīves vide visu vecumu iedzīvotājiem, tajā dzīvo aktīvi cilvēki, kuri veido savu labklājību, radoši apvienojot dabas kapitāla, pierobežas, kultūras mantojuma un jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas.”

Lasīt tālāk ...


RACA aicina biedrus aktīvi iesaistīties ES nākamā budžeta perioda prioritāšu apspriešanā

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Piektdiena, 09 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Februāris 2018

Reģionālo attīstības centru apvienība (RACA) aicina aktīvi izmantot Eiropas Komisijas sniegto iespēju izteikt savu viedokli par ES nākamā budžeta perioda (2021. - 2028.) kohēzijas politikas prioritātēm. Šobrīd notiek Eiropas Komisijas izsludinātā daudzgadu budžeta prioritāšu sabiedriskā apspriešana, lai ES mērogā apkopotu visu ieinteresēto pušu viedokļus par to, kā panākt pēc iespējas lielāku atdevi no ikviena eiro ES budžetā.
“Es ļoti aicinu visas RACA ietilpstošās pašvaldības aktīvi piedalīties šajā procesā, kā arī mudināt savu viedokli izteikt šo pašvaldību iedzīvotājiem. Ļoti būtiski, ka Eiropas Komisija ir nodrošinājusi pavisam vienkāršu veidu, kādā ikviens no mums - gan juridiskas, gan fiziskas personas - var paust savu attieksmi pret līdzšinējām ES fondu prioritātēm un naudas izlietojumu, kā arī nepieciešamajām izmaiņām nākamajā periodā - ir tikai jāaizpilda viena latviešu valodā iztulkota anketa Komisijas mājaslapā internetā. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=e22df0aa-f764-49e1-b303-b641ef381ee7&surveylanguage=LV
Tādēļ nestāvēsim malā un pēc tam nesūdzēsimies, ka Eiropa mūs neuzklausa!”, aicina RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Pašreizējā daudzgadu finanšu shēma - ES ilgtermiņa budžets - darbosies līdz 2020. gada beigām. Eiropas Komisija tādēļ jau šogad nāks klajā ar vispusīgiem priekšlikumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada un nākamās paaudzes finanšu programmām. Komisijas priekšlikumi tiks izstrādāti tā, lai ES sevi realizētu vissvarīgākajās jomās, kurās tā var panākt vairāk nekā dalībvalstis atsevišķi. Tam ir nepieciešams rūpīgi sagatavots novērtējums par to, kas līdz šim ir izdevies labi, gan par to, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami nākotnē. Kādām vajadzētu būt turpmāko rīcībpolitiku nun programmu/fondu prioritātēm? Kas būtu jāņem vērā to izstrādē, lai efektīvi gūtu rezultātus?, norāda Eiropas Komisija, aicinot ieinteresētās organizācijas un visus ES pilsoņus iesaistīties šajā diskusijā.


Apstiprināta Balvu novada attīstības programma 2018. – 2024.gadam

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Trešdiena, 07 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Marts 2018

Ar Balvu novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 2.§.) apstiprināta Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam.

Balvu novada attīstības programma 2018.-2024.gadam (turpmāk Programma) ir Balvu novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Lasīt tālāk ...


Aicina aizpildīt aptauju

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Piektdiena, 02 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 07 Februāris 2018

Pašvaldību saistošie noteikumi veido daļu no Latvijas tiesību sistēmas. Tieslietu ministrija šobrīd vērtē pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību Latvijā. Likums paredz atšķirīgas prasības saistošo noteikumu pieejamībai. Prasības ir atkarīgas no tā, vai saistošos noteikumus izdevusi republikas pilsētas dome vai novada dome.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana šodien plkst.13:00 Balvu Centrālajā bibliotēkā

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Trešdiena, 15 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2018

Ar Balvu novada Domes 2017.gada 9.novembra sēdē pieņemto lēmumu “Par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai” (sēdes prot. Nr.15,49.§) uzsākta Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 17.novembra līdz 2017.gada 15.decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā 2017.gada 5.decembrī plkst.13:00 notiks sabiedriskā apspriede Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7, Balvos.

Paziņojums par Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu
Priekšlikumu un ierosinājumu anketa

Balvu novada attīstības programma 2018. - 2024.gadam -

Pašreizējās situācijas apraksts
Stratēģiskā daļa
Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
Rīcības plāns
Investīciju plāns
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas