Aktuālais Balvu novadā

Ar simbolisku atklāšanas ceremoniju 12.oktobrī tika atzīmēts Balvu pagasta Naudaskalna ciema ceļu rekonstrukcijas darbu noslēgums, kurā tikās gan Balvu pagasta iedzīvotāji, gan būvnieki, gan novada un pagasta vadība.

6. novembrī no plkst.21.00 Balvu novada Kubulu Kultūras namā tiks organizēts trešais dzīvās mūzikas grupu festivāls „Savējie 2015”.

Zemnieku saeima un Lauku ceļotājs aicina ikvienu piedalīties akcijā “Lauku diena ceļotajiem”, kas notiks 2015. gada 17. oktobrī.

„Lauku diena” ir Latvijas zemnieku, ražotāju un lauku tūrisma uzņēmēju sadarbības projekts, kas apvieno saimniecības vienotā akcijā ar mērķi popularizēt lauku dzīvi, lauku profesijas un laukos ražotus produktus Latvijas iedzīvotājiem.

Trešdien, 14.oktobrī, plkst.21.00 Re:TV kanālā skatieties diskusiju raidījumu “Īsi un konkrēti”, kurā piedalās pašvaldību vadītāji, arī Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, un diskutē par notiekošo izglītības jomā.

Kā ierasts, oktobra sākumā, laikā, kad tiek atzīmēta Skolotāju diena, Balvu novadā tiek rīkota „Gada balva izglītībā”. Šogad novada pedagogus 9.oktobrī laipni uzņēma Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, kur notika svinīgais pasākums.

2015.gada 6.novembrī Balvu un Gulbenes slimnīcā pieņems ārsts traumatologs ortopēds Arnolds Skirmanis.
Iepriekš pierakstīšanās pa telefonu Gulbenē 64472809, Balvos 64507001 līdz 01.11.2015.
Vizītes cena 15 EUR.

Šodien, 8.oktobrī, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētkiem Balvu novada Domes sēdē tika nolemts piešķirt un 18.novembrī pasniegt Balvu novada Domes Atzinības rakstus šādām personām:

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 26.,27.oktobrī.

BALVOS-pie tirgus laukuma.

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0301, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301, 4141m2 platībā un četrām būvēm (garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 001), garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002), garāžas – atpūtas bloka (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 003) un garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 004). Izsoles sākumcena – EUR 27 500.00 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).


Pasākumu kalendārs