Aktuālais Balvu novadā

Pirms Līgo svētkiem Balvu Bērnu un jauniešu centrā noslēdzās šīs vasaras aktīvākais, atraktīvākais un interesantākais pasākums bērniem. Veselas divas nedēļas 20 Balvu novadā dzīvojošiem bērniem bija iespēja piedalīties vasaras nometnē E.K.O. Šajā laikā bērni ne tikai spēlēja spēles, dejoja, vingroja, spēlēja teātri, zīmēja un gāja pārgājienos, bet arī piedalījās sakopšanas talkās, stādīja mežu kopā ar Latvijas valsts mežu speciālistiem, iepazina kokus un krūmus, izgatavoja putnu būrīšus un darīja daudzus citus noderīgus darbiņus.

3. jūlijā Balvos tiek aicināti Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu uzņēmēji, zemnieki, amatnieki un mājražotāji, lai piedalītos pirmajā Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā, ko rīko Balvu novada pašvaldības aģentūra “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” sadarbībā ar kaimiņu novadu pašvaldībām.

No 2. jūlija līdz 5. jūlijam Balvos jau piekto reizi norisināsies Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls „Ķiršu dārzs”, kurā rādītās tuvāku un tālāku festivāla dalībnieku izrādes aicinās mūsu pilsētas un apkārtnes skatītājus uz teātra baudījumu.

Prasības pretendentiem(-ēm):
- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
- pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
- pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
- pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” (kuri stājās spēkā ar 2015.gada 1.aprīli), paredzēto dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksu pārtrauc līdz 2015.gada 30.septembrim (izņemot trūcīgas un maznodrošinātas personas).

Darām zināmu, ka Sociālais dienests iesniegumus no pārējām iedzīvotāju kategorijām par mājokļa pabalsta piešķiršanu, sāks izskatīt no 2015.gada 1.oktobra, piešķirtā budžeta ietvaros.

Aicinām apmeklēt ikmēneša lauku labumu tirdziņu 11. jūlijā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra Brīvības ielā 61, Balvos, lai iegādātos dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus, stādus, sezonas ogas un dārzeņus no vietējiem zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem! Par omulīgu gaisotni tirdziņā gādās Balvu novada Krišjāņu pagasta kultūras kolektīvi.

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu „Sakoptākais novada īpašums 2015”, kurā var piedalīties ikviens Balvu novada individuālo māju, dārza māju, lauku sētu īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs, uzņēmēji vai jebkura cita persona, kura pieteikumu saskaņojusi ar īpašnieku, līdz 20.jūlijam iesniedzot iesniegumu Balvu novada pašvaldībā, kurā norāda īpašuma nosaukumu un adresi, īpašnieka vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru.

Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Skolai pie Varenes kalna
Vienmēr zaļot un plaukt,
Uz patiesu cilvēcību
Prātus un sirdis saukt..
/A.Eglājs/

Šī gada 20.jūnijā notika Bērzpils vidusskolas 65 gadu jubilejas pasākums, kurā sanāca bijušie un esošie skolas audzēkņi, pedagogi un darbinieki, lai tiktos un dalītos atmiņu stāstos par piedzīvoto skolas laikā.

Balvu novada senioru kolektīvi piedalījās Latgales senioru Dziesmu un deju festivālā, kas notika 20. jūnijā Dagdā. Kā atzina Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Boldāns, prieks par mūsu novada kolektīviem, kas pārstāvēja novadu šajos plašajos svētkos.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei