Aktuālais Balvu novadā

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 001 0301, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0301, 4141m2 platībā un četrām būvēm (garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 001), garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 002), garāžas – atpūtas bloka (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 003) un garāžas (kadastra apzīmējums 3801 001 0301 004). Izsoles sākumcena – EUR 27 500.00 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

2015.gada 8.oktobrī, plkst.10.00. notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Balvu novada pašvaldības autoceļu saraksts, kuriem klimatisko apstākļu dēl noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi no 2015. gada 16.oktobra

 “Latvijas lauki un mazpilsētas ir neatņemama Latvijas daļa ar lielu līdz šim pilnībā neizmantotu potenciālu, kas var sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas un visas ES attīstībā, stabilitātē un ilgtspējā.”

Fragments no 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas

Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopāsanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2. Latvijas Lauku kopiena parlamenta darba rezultāta – rezolūcijas – izpratni un tā reālu izmantošanu ikdienā,“Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā "Sadarbība kā ilgstpējīgas izaugsmes pamats", kas risināsies no 12. līdz 16. oktobrim piecās Latvijas vietās – Druvienā, Izvaltā, Staicelē, Jaunaucē un Ancē.

Gandrīz pussimts Balvu novada uzņēmēju piektdien, 2.oktobrī, tikās Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā pirmajās „Uzņēmēju brokastīs”, kuru laikā tika pārrunātas uzņēmējdarbības aktualitātes un veidotas diskusijas par uzņēmējiem interesējošiem jautājumiem.

Kā uzsvēra PA „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” vadītāja I.Kaļva, ir svarīgi saprast un sniegt atbalstu ikvienam uzņēmējam. Ar šādu mērķi, kā arī vairāk iepazīt vienam otru un uzzināt aktuālo informāciju no novada pašvaldības par uzņēmējiem saistošiem jautājumiem, arī tika rīkots pasākums.

6. OKTOBRĪ BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRĀ

16:00 „Trīs sivēntiņi un vilks Vilmārs”

19:00 ”DABASEIBYS PŪDDARNEICA”

Biļetes iespējams iegādāties Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

26.septembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā ar krāšņu koncertu Balvu krievu kultūras biedrība „Razdoļje” nosvinēja savu 10 gadu jubileju.

Ar dziesmām un dejām kolektīvu sveica ansambļi no Daugavpils novada Laucesas pagasta, Rēzeknes, Viļakas, Žīguriem un Pededzes. Tāpat apsveikuma vārdus teica un Balvu novada Domes Pateicības rakstus biedrības „Razdoļje” dalībniekiem pasniedza Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Ločmelis.


Pasākumu kalendārs