Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Balvu novads

Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas

Divas dienas - 2014.gada 3. un 4. aprīlī Balvu Novada muzejs tika pieskandināts ar skanīgām balsīm. 14 mūzikas pedagogi no Ziemeļlatgales novadiem bija sanākuši kopā, lai smeltos pieredzi un mācītos tradicionālo dziedāšanu etnomuzikoloģes, profesores, Dr.art. Andas Beitānes vadībā.
Nodarbībās varēja iepazīt A. Beitānes veiktos pētījumus, videoierakstos klausīties autentiskos Ziemeļlatgales sievu dziedājumus, kā arī praktiski nostiprināt teorētiski apgūtās zināšanas.
Tika iepazīti gan „toku bolsi”, gan kāzās un citos godos dziedamās Ziemeļlatgalei raksturīgās melodijas, kā arī sagatavota programma dalībai starptautiskā pasākumā „Lakstīgalu treļļi” Krievijā, Dedovičos š.g. 23.-24.maijā.
Dalībnieki izteica lielu gandarījumu par darbnīcās gūtajām zināšanām un pieredzi.

Lasīt tālāk...

 

Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde informē

Ir uzsākta LAD klientu pieņemšana Balvos, Brīvības ielā 46a, otrā stāvā, katru ceturtdienu no plkst. 9.00-16.30

 

14. aprīlī plkst.10.00 Pārvaldes zālē , Balvos ,Brīvības ielā 46 a, otrā stāva zālē notikts informatīvs seminārs lauksaimniekiem par platību maksājumu jauno sezonu, LAP aktualitātēm Klientu apkalpošanu pārvaldē, kontrolēm un citiem jautājumiem.

 

 

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1.klasē 2014.2015. mācību gadam

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1.klasē 2014.2015. mācību gadam no 2014. gada 31.marta līdz 19. maijam.
Skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”
no 10 gadu vecuma – 5 apmācības gadi
No 8 gadu vecuma -7 apmācības gadi
Pieteikuma iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2014. gada 19. maijam.
Pieteikuma iesniegumu var aizpildīt elektroniski , vai personīgi aizpildīt pieteikuma iesniegumu Mākslas skolā. Tālrunis informācijai 64521658
Par pieteikšanos un mācību norisi sīkāk skatīt Balvu pilsētas mājas lapā www.balvi.lv/izglītība/Balvu Mākslas skola/
 

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 04 aprīlis 2014 08:53)

 

Uzņēmēji aicināti ievietot informāciju bukletā

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veido bukletu par investīcijas iespējām Balvu novadā, kurā plānots izteikt investīciju piedāvājumus potenciālajiem investoriem.
Aicinām uzņēmējus, kuri vēlas piesaistīt ārvalstu investorus un publicēt informāciju par sevi šādā izdevumā, pieteikties līdz 2014.gada 7. aprīlim plkst.10.00, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , zvanot 26461435.

 

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:

Cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3858 003 0117, 2.kvartāla 13., 14., 16., 17., 18., 20., 1., 2., 5., 10., 29., 23. nogabalos, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1082.69 m3. Izsoles sākumcena – EUR 32136.38 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro, 38 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas”, Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 23.aprīļa plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2014.gada 23.aprīlim plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 3213.64 (trīs tūkstoši divi simti trīspadsmit euro, 64 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050 0142 9173 9.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.gada 24.aprīlī plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 02 aprīlis 2014 09:45)

 

Balvu Tautas teātris iegūst augstāko vērtējumu „Gada izrādē 2013”

No 2014. gada janvāra līdz martam Latvijas reģionos norisinājās amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2013”. Kopvērtējumā 74 Latvijas amatierteātru konkurencē Balvu Tautas teātris ar H.Vuolijoki izrādi „Jaunā saimniece”, režisore Vaira Resne, ieguva maksimālo punktu skaitu un augstāko – A pakāpi.
Aizvadītās sezonas izrādes Latvijas amatierteātros vērtēja teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte, režisors Arnis Ozols un aktieris, dramaturgs un režisors Ēriks Vilsons.

Rezultāti
 

Pēdējās izmaiņas (Piektdiena, 04 aprīlis 2014 08:19)

 

Lauku atbalsta dienests ZARLP organizē informatīvos seminārus

Semināri par platību maksājumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem 2014.gadā notiks:

2014.gada 14.aprīlī plkst.10.00 Balvos, Brīvības ielā 46
2014.gada 14.aprīlī plkst.14.00 Rugājos, Saieta namā
2014.gada 15.aprīlī plkst.10.00 Viļakā, Klostera ielā 1
2014.gada 15.aprīlī plkst.14.00 Baltinavā, Kārsavas ielā 16

 

Pansionāts „Balvi” saņem vērtīgu dāvanu

29. marta vakarā Balvu novada pašvaldības pansionātā „Balvi” ieradās viesi no Zviedrijas ar vērtīgu dāvanu - īpaši aprīkotu automašīnu smagi slimu, gulošu cilvēku pārvadāšanai.
Organizācijas Gnosjō Hjalper vadītājs Boo Clenow pastāstīja, ka šis automobilis ir salīdzinoši jauns un pa Zviedrijas ceļiem, pārvadājot slimniekus, braucis vien divus gadu. Viņš ir pārliecināts, ka šāda speciāla mašīna būs noderīga Balvu pansionāta iemītniekiem, kuru turpmāk iestāde varēs lietot, nodrošinot klientu transportēšanu.

Lasīt tālāk...