Noskaidrota konkursa „Balvu novada Vecmāmiņa 2016” titula ieguvēja

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Maijs 2016


Es šodien dzīvi iemīlu vēl vairāk – caur asarām, caur ciešanām, caur sārtām magonēm..... es dzīvi iemīlu caur cilvēkiem, ko ceļā sastopu un rodu.... es dzīvi iemīlu caur to, ko saņemu un vairāk vēl – caur to, ko citiem dodu.... es šodien dzīvi iemīlu vēl vairāk.....

/Fragments no konkursa dalībnieces esejas „Mana dzīves jēga”/

Lasīt tālāk ...


Balvu Bērnu un Jauniešu centra priekšpagalmā notiks „Muzeju nakts”

Drukāt
Kategorija: Balvu Bērnu un Jauniešu centrs
Ceturtdiena, 19 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Maijs 2016


Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros izsniedz Pateicības rakstus aizbildnēm Ivetai Langovskai un Dacei Balodei

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Maijs 2016


Nu jau vairāku gadu garumā Balvu novada Bāriņtiesa Starptautiskajā ģimenes dienā dodas pie tām ģimenēm, kuras savā aizbildniecībā pieņēmušas bērnus, kas palikuši bez vecāku gādības. Šajā gadā Balvu novada Bāriņtiesas vadītāja Rudīte Krūmiņa un Balvu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska devās uz Briežuciemu pie aizbildnes Ivetas Langovskas un Krišjāņiem pie aizbildnes Daces Balodes, lai izsniegtu Balvu novada domes Pateicības rakstus par ieguldījumu bez vecāku gādības palikušā bērna audzināšanā un ģimeniskās vides nodrošināšanā.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 17 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2016

2016.gada 17.maijā, plkst. 13.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par aizņēmumu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Balvos. (ziņo O.Siņica)
2. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Austrumvilki” projektam „Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana”. (ziņo O.Siņica)
3. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Balvu teātris” projektam “SVAIGĀ GAISĀ”. (ziņo O.Siņica)
4. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana”. (ziņo O.Siņica)
5. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Kundziņi”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali”. (ziņo T.Začeva)
6. Par zemes vienības daļas izveidošanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Caunītes” Vīksnas pagastā. (ziņo G.Zaharāne)
7. Par grozījumiem 2016.gada 12.maija Domes lēmumā (protokols Nr.6, 78.§) „Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Spēlēsim! Dziedāsim! Dejosim!””. (ziņo O.Siņica)


Izsoles

Drukāt
Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 17 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2016

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām - garāžām Ezera iela 37B, Balvi, Balvu novads:
1.1. Garāža Nr.8 - 18.6 m2 kadastra apzīmējums 38010020141008;
1.2. Garāža Nr.16 – 18.5 m2 kadastra apzīmējums 38010020141013;
1.3. Garāža Nr.19 – 18.4 m2 kadastra apzīmējums 38010020141016.

Nosacītā nomas maksa garāžām ir EUR 0,76/m2 (nulle euro septiņdesmit seši centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – trīs gadi. Iznomāšanas mērķis auto novietošana vai uzņēmējdarbības veicināšana.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2016.gada 17.maija līdz 2016.gada 25.maija plkst. 16.00. Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Terēziju Začevu (t.65420932; mob.t.26370519).

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2016.gada 17.maija līdz 2016.gada 25.maija plkst plkst. 16.00.

Izsole notiks 2016.gada 26.maijā plkst.14.30 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Ziemeļlatgales velomaršruta „Rypoj vasals!” atklāšana

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 16 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2016

Velomaršruta „Rypoj vasals!” atklāšanas dienā, 21. maijā, Balvu, Viļakas, Kārsavas, Baltinavas un Rugāju novadi ir sagatavojuši plašu pasākumu programmu ne tikai aktīvajiem velo braucējiem, bet arī citu sajūtu baudītājiem Ziemeļlatgalē. Svinīgais velomaršruta nr. 34 atklāšanas brīdis Ziemeļlatgalē notiks plkst. 11.00, kad katrā novadā tiks griezta svinīgā lente un palaisti braucienā pirmie velosipēdisti.

Lasīt tālāk ...


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Maijs 2016

Domes vadītāja aktualitātes

 • 17. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis vadīs domes ārkārtas sēdi.
 • 20. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresā, kas notiks Liepājā.

Lasīt tālāk ...


Izdalīti 116 Balto zeķīšu pāri

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 10 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 10 Maijs 2016


Dienu pirms Mātes dienas, skaistā un saulainā 7. maija sestdienā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā kopā ar saviem vecākiem, brāļiem un māsām, tantēm un tēvočiem, vecmāmiņām un vectētiņiem pulcējās 2015. gadā dzimušie bērniņi, lai saņemtu simbolisku piemiņas medaļu ar Balvu novada ģerboni un īpašās Baltās zeķītes. Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska pastāstīja, ka pagājušajā gadā Balvu novadā dzimuši un deklarēti 116 mazuļi, taču piecās ģimenēs pagājušajā gadā prieks bijis dubultliels, jo dzimuši dvīņi.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Maijs 2016

2016.gada 12.maijā, plkst.10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina cenu aptauju Balvu pilsētas ielu horizontālo apzīmējumu krāsošanas darbiem

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Maijs 2016

Pretendentiem lūdzam iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Tehniskā specifikācija


Seminārs „Vietējie pārtikas produkti gastronomiskajā tūrismā”

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Maijs 2016

2. jūnijā plkst. 10:00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā

Balvi, Vidzemes iela 2b, konferenču zālē

Semināra tēmas:

Lasīt tālāk ...


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Maijs 2016

Domes vadītāja aktualitātes

 • 10. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis dosies uz Ludzu, lai piedalītos Latgales plānošanas reģiona sanāksmē.
 • 11. maijā Balvu novada domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim paredzēta tikšanās ar Satiksmes ministru.
 • 12. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis vadīs Domes sēdi, kas notiks Balvu novada pašvaldībā plkst. 10:00 3. stāva Sēžu zālē.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina cenu aptauju Tirgus ielas ietves rekonstrukcijas darbiem

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 06 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 06 Maijs 2016

Pretendentiem lūdzam iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, darbu apjomiem un skici.

Tehniskā specifikācija
Darbu apjomi
Skice
 


Tūrisma akcija „Lubāna ezera noslēpumi”

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 05 Maijs 2016


Šovasar ceļotājus aicinām iesaistīties tūrisma akcijā un apceļot Latvijas lielākā ezera Lubāna apkārtni. Piedāvājumā iekļautas Lubāna ezera apkārtnes tūrisma vietas Madonas, Rēzeknes, Lubānas, Balvu, Rugāju un Varakļānu novados. Akcijas laiks ir no 1. maija līdz 1.oktobrim.

Tūrisma akcijas noteikumi:

Lasīt tālāk ...


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Maijs 2016

Domes vadītāja aktualitātes

 • 3. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis dosies uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē.
 • 4. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis tiek aicināts uz Brīvības svētkiem Krāslavā, kur notiks militārā ekipējuma, bruņojuma un tehnikas izstāde, NBS, Valsts robežsardzes, VUGD un Valsts policijas paraugdemonstrējumi.
 • 5. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis piedalīsies komiteju sēdēs, kas notiks Balvu novada pašvaldībā, 3. stāva Sēžu zālē.

Lasīt tālāk ...


Metrum vakance Balvos

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Maijs 2016


Noteikts meža ugunsnedrošais laikaposms

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Maijs 2016

Valsts meža dienests informē, ka, pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 29. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, ar šī gada 2. maiju tiek noteikts meža ugunsnedrošā laikaposma sākums visā valsts teritorijā.


Saeimas deputātu vizīte Balvos

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 29 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 29 Aprīlis 2016


Piektdien, 29 aprīlī, Balvu novada pašvaldībā viesojās visu Saeimā ievēlēto partiju pārstāvji: Silvija Šimfa (No sirds Latvijai), Aldis Adamovičs (Vienotība), Ivans Ribakovs (Saskaņa), Juris Viļums un viņa palīgs Guntis Rasims (Latvijas Reģionu apvienība) un Jānis Trupovnieks (Zaļo un Zemnieku savienība). Nacionālo apvienību pārstāvēja Balvu nodaļas vadītāja Aija Mežale.

Lasīt tālāk ...


Lai visiem savās mājās labi klājas!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 29 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 29 Aprīlis 2016


4. maija LR Neatkarības atjaunošanas dienas sarīkojumā „Dzīvojam šeit un tagad” piedalīsies Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu kolektīvi „Balvu Vilciņš”, vadītāja Zane Meiere, bērnu vokālā studija „Notiņas”, vadītāja Iluta Tihomirova, jauniešu vokālā studija, pedagoģe Rita Keiša, Kubulu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Cielaviņa”, vadītāja Zita Kravale.

Lasīt tālāk ...


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Aprīlis 2016

Domes vadības aktualitātes

 • 26. aprīlī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis piedalīsies A/S „Balvu enerģija” akcionāru sanāksmē.

Notikumi kultūras jomā

 • 26. aprīlī plkst. 17:00 Balvu Mūzikas skolā Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas Klavierspēles pedagoģes Violetas Karpovas audzēkņu koncerts.
 • 29. aprīlī plkst. 16:00 Balvu Bērnu un jauniešu centrā Dejas diena.
 • 30. aprīlī plkst. 14:00 Balvu Novada muzejā izstāde „Jānim Ūdrim 110”. Laipni aicināti mākslinieka radi, draugi un cienītāji, lai aplūkotu izstādi un atzīmētu mākslinieka dzimšanas dienu.
 • 30. aprīlī plkst. 15:00 Tilžas vidusskolā skolas 65 gadu jubilejas salidojums „Skolas kastaņas sauc”.

Lasīt tālāk ...


Balvu Mākslas skola aicina apmeklēt Mākslas dienas 2016

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Aprīlis 2016

15. aprīlī, Leonardo da Vinči dzimšanas dienā, Latvijā tradicionāli tiek atklātas Mākslas dienas, kuras šogad ilgs līdz 15. maijam. Visā Latvijā tiek piedāvātas dažādas ar mākslu saistītas aktivitātes un notikumi. Šogad Mākslas dienas tika atklātas ar saukli „Kā nav kauna nedomāt!”.
Arī Balvu Mākslas skola aicina apskatīt izstādes un piedalīties aktivitātēs. Šobrīd norisinās:

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei