Atbalsts Ukrainai


Jauniešu diena "ZVAIGZNĀJA KUBS" Lāča dārzā

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 15 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

5 7e80a15. jūlijs Balvu novadā tiek atzīmēts kā Balvu novada svētku diena jauniešiem. Šajā dienā, Lāča dārzā Balvos, novada jaunieši un citi interesenti apmeklēja pasākumu "ZVAIGZNĀJA KUBS".
Mūziķe Agnese Rakovska šovasar uzsāka ar mūziku saistītu aktivitāti jauniešiem – “Zvaigznāja kubu”, kurā ikviens interesents var piedalīties bez maksas. Projekta nolūks ir izglītot un parādīt, cik dažāda var būt mūzika. Sadarbībā ar Lieni Šiliņu, arhitektūras biroju “NOONSOON” vadītāju, tika radīta īpaša pārvietojama “Zvaigznāja kubs” skatuve, kuras iekšienē iekārtota ierakstu studija un izdevniecības Zvaigzne ABC bibliotēka, bet ārēji - vides objekts.

Lasīt tālāk...


Nākamgad Balvu novada svētku sporta spēles notiks Krišjāņu pagastā

Kategorija: Ziemeļlatgales Sporta centrs
Ceturtdiena, 14 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūlijs 2022

Krišjāņu pagasta pārvalde izcīna ceļojošo kausu

13. jūlijā, Balvu novada svētku ietvaros, Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumos sporta spēlēs tikās Balvu novada pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju komandas. Sporta spēlēs aicināja piedalīties ne tikai pilsētu un pagastu pārvaldes, bet arī aktīvos novada iedzīvotājus, veicinot Balvu novada iedzīvotāju kopības sajūtu.

Lasīt tālāk...


Aicinājums piedalīties bezmaksas radošajās darbnīcās!

Kategorija: Tour de Crafts
Trešdiena, 13 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūlijs 2022

radosas darbnicas 827efBalvu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus apmeklēt Balvu novada svētku pasākumus Lāča dārzā un parkā, kur projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts), ietvaros būs iespēja bezmaksas piedalīties radošo darbnīcu aktivitātēs.
Radošo darbnīcu laikā būs iespēja no auduma veidot skaistas ziedu rotas, kuras var piestiprināt pie lentes un izmantot kā galvas vai rokas rotājumu. Savukārt saldumu cienītājiem būs iespēja pagatavot veselīgu našķi bez cukura – dateles šokolādē.
Radošās darbnīcas vadīs Atbalsta māja “Brīvupes”.


Iedzīvotāju ievērībai!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 07 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

Kapsētu apsekošana 2022Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās kapu teritorijās tiek veikta nekopto kapavietu apsekošana un aktēšana, un tiek uzstādīta brīdinājuma zīme - mietiņš ar dzeltenā krāsā nokrāsotu augšējo daļu, kurā norādīts aktēšanas gads*.

Balvu novada saistošie noteikumi Nr.1/2022 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” nosaka Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības kapsētu kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kā arī administratīvo atbildību par noteikumos paredzēto prasību pārkāpumu.

Tajos ir paredzēts, ka reizi gadā kapsētas apsaimniekotājs (kapu pārzinis vai pārvaldes vadītāja norīkota persona) apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmi nostiprina nekoptās kapavietas laukumā vismaz 0.5 m augstumā, augšējo daļu iekrāsojot viegli pamanāmā dzeltenā krāsā. Brīdinājuma zīmes paraugu un informāciju, kur nepieciešams vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, izvieto uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā vai kapličas.

Sastādot aktu par nekopto kapavietu, kapsētas apsaimniekotājs organizē informācijas par nekoptās kapavietas ievietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā "Balvu Novada Ziņas", uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv, norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapavieta, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētu apsaimniekotāja.

Ja trīs gadu laikā ir sastādīti trīs akti par nekopto kapavietu un kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā akta sagatavošanas trīs mēnešu laikā nav sakopusi kapavietu un nav ieradusies pie kapsētas apsaimniekotāja, kapavietu uzskata par aktētu. Šajā gadījumā kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības kapavietu nolīdzināt un piešķirt to virsapbedījumam.

 

*Atbilstoši Balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr1./2022 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”, ar kuriem var iepazīties https://www.vestnesis.lv/op/2022/44.22

Informācija: Iluta Jaunžeikare


Pirmie Balvu novada folkloras kolektīvi dodas uz festivālu “Baltica 2022”

Kategorija: Folkloras festivāls “Baltica 2022”
Ceturtdiena, 07 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 07 Jūlijs 2022

Pirmie Balvu novada folkloras kolektīvi dodas uz festivālu “Baltica 2022”

7.jūlija rītā Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis, Viļakas folkloras kopa un kapela “Atzele”, Medņevas etnogrāfiskais ansamblis un folkloras kopa “Egle” devās uz Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” norises vietām Inčukalnā, Inciemā, Mālpilī.

Mūsu novada pirmos festivāla dalībniekus 7.jūlija rītā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra ar ceļa vārdiem uzmundrināja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Kultūras pārvaldes vadītāja Rudīte Krūmiņa.

Lasīt tālāk...


Šodien - Latgales partizānu pulkam 103

Kategorija: Aktualitātes kultūrā
Otrdiena, 05 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 28 Jūlijs 2022

Partizānu pulkam 103

Šodien, 5.jūlijā no plkst.10.00-17.00 nāc uz Balvu Novada muzeju apskatīties ekspozīciju "Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai" un virtuālo izstādi "Staņislava stāsts" konferenču zālē vēsturnieces Rutas Akmentiņas pavadībā.

Apmeklējums bez maksas.

Pieminot Latgales partizānu pulka 103 gada dienu, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale nolika ziedus pie pieminekļa  Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.

Lasīt tālāk...


Pirmā būvsapulce būvobjektā Upītē

Kategorija: Balvu novada projekti
Ceturtdiena, 07 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 05 Augusts 2022

Pirmā būvsapulce būvobjektā Upītē6.jūlijā Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” notika pirmā būvsapulce, kurā piedalījās Balvu novada pašvaldības vadība: Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Jānis Bubnovs, Balvu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Sņegovs, kā arī būvnieka, būvuzrauga un autoruzrauga pārstāvji.

Lasīt tālāk...


Ceļā uz jauno Balvu novada simboliku

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 05 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

Balsošana par ģerboni

Balvu novada iedzīvotāj, pašvaldība ceļā uz Balvu novada ģerboņa izstrādi ir izgājusi vienu posmu, kura rezultātā, konsultējoties ar Valsts heraldikas komisijas mākslinieci, ir piedāvāti divi varianti – vai nu atstājam bijušā Balvu novada ģerboni kā vēsturisku liecību, vai, atsaucoties uz Administratīvi teritoriālo reformu un četru bijušo novadu vienojošu risinājumu – mainām krāsas bijušā Balvu novada ģerbonī – uz zila lauka sudraba krāsas vilka galvu.

Lasīt tālāk...


LLKC Balvu konsultāciju birojā šobrīd notiek pretendentu pieteikšanās apmācībām

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Jūlijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 04 Jūlijs 2022

LLKC logo

LLKC Balvu konsultāciju birojs organizē apmācības atbalsta pretendentiem LAD atbalsta saņemšanai pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ)

Īstenojot BDUZ aktivitāti tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Lasīt tālāk...


Ar 1.jūliju Balvos ir iespēja nodot tekstila atkritumus

Kategorija: Bez kategorijas
Pirmdiena, 27 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 04 Jūlijs 2022

Tekstila atkritumu nodošana

Latvijā gada laikā tiek izmesti vairāk nekā 26 tūkstoši tonnu tekstila. Lai mazinātu radīto atkritumu apjomu, kas nonāk poligonos, sākot ar 2022. gada 1.jūliju SIA “Pilsētvides serviss” uzsāk dalīti vākta tekstila atkritumu pieņemšanu uzņēmuma SIA “Pilsētvides Serviss” Eko laukumā, Ezera ielā 3, Balvos.

Lasīt tālāk...


16. jūlijā Lauku labumu tirdziņš Balvu pilsētas parkā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 16 Jūnijs 2022
Pēdējās izmaiņas: 22 Augusts 2022

Lauku labumu tirdziņš 16. jūlijā Balvos16. jūlijā no plkst. 9:00 Balvu pilsētas parkā norisināsies lauku labumu jeb zaļais tirdziņš Balvu novada svētku ietvaros. Līdz ar to  tirdziņš otrajā mēneša sestdienā šoreiz nenotiks.

Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu svētku noskaņās, lai iegādātos dažādus lauku labumus un mājražotāju gardumus, sezonas augļus un dārzeņus, stādus, amatnieku un mākslinieku darinājumus!

Aicināti piedalīties vietējie amatnieki, mājražotāji, zemnieki un citi vietējie uzņēmēji ar savu ražoto produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem!

Lasīt tālāk...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Titulbilde

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei