Balvu slimnīca ar šī gada jūniju pacientiem piedāvās sertificēta rehabilitaloga konsultācijas

Drukāt
Kategorija: Sociālā un veselības aprūpe
Piektdiena, 27 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Maijs 2016

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”

BALVU SLIMNĪCA AR ŠĪ GADA JŪNIJU PACIENTIEM PIEDĀVĀS SERTIFICĒTA
REHABILITALOGA KONSULTĀCIJAS.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Ārija Akmentiņa AR ŠĪ GADA JŪNIJU KONSULTĒS
STACIONĀRA PACIENTUS, KĀ ARĪ AMBULATORI.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldība izsludina cenu aptauju Koku kopšanas un zāģēšanas darbiem Balvu novada teritorijā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 26 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Maijs 2016

Pretendentiem lūdzam iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem.

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija

Darbu apjomi


Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 8. un 9. jūlijā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 26 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Jūnijs 2016

8. un 9.jūlijā Balvu,Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados norisināsies otrās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas.

Piektdien, 8. jūlijā plkst. 10 Ziemeļlatgales uzņēmēji pulcēsies Balvos, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā uz semināru par uzņēmējiem aktuālām tēmām.

No plkst. 13 līdz 17 Balvos un Baltinavā dažādos vietējos uzņēmumos notiks Atvērto durvju diena, kad ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar to darbību un sniegtajiem pakalpojumiem vai ražoto produkciju.

Lasīt tālāk ...


LMT projektu konkurss

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Maijs 2016

„Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) šogad izsludinātajā projektu konkursā „LMT Latvijai” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību saņemtas 30 projektu idejas, kas ir otrs lielākais pieteikumu skaits starp astoņiem novadiem. Sākot no pirmdienas, 9. maija, iedzīvotāji aicināti aktīvi balsot par kādu no 21 otrajā kārtā izvirzīto projektu. Kopumā „LMT Latvijai” šogad saņemts rekordliels ideju skaits – 159.

„Pieaugošais ideju skaits ir apliecinājums tam, ka līdz šim īstenoto projektu stāsti iedvesmo aizvien jaunas iniciatīvas. Priecājamies, ka aicinājumam „Domā – Dari!” pievienojas arvien vairāk drosmīgo un aktīvo, ar kuriem līdzcilvēki var lepoties, priecājoties par ieguldījumu novada attīstībā. Lai labās ieceres pārvērstu darbos, aicinu aktīvi iesaistīties arī balsošanā!” uzsver LMT prezidents Juris Binde.

Lasīt tālāk ...


Balvos svinīgi atklāts pirmais Latgalē marķētais reģionālais velomaršruts

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 25 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 25 Maijs 2016

21. maijā Balvos un vēl četros kaimiņu novados pulcējās aktīvās atpūtas un velo sporta piekritēji, lai piedalītos pirmā Latgalē marķētā reģionālā velomaršruta Nr. 34 simboliskajā atklāšanā.

Lasīt tālāk ...


Neatliec uz pēdējo brīdi - iesniedz pieteikumu Platību maksājumiem!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 06 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 06 Maijs 2016

Lauku atbalsta dienests atgādina un aicina lauksaimniekus iesniegt pieteikumus Platību maksājumu saņemšanai 2016.gada sezonā līdz š.g. 23.maijam, iesniedzot pieteikumus elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Tāpat katrs klients gaidīts darba laikā LAD klientu apkalpošanas daļā, lai klātienē palīdzētu aizpildīt pieteikumu.
Lūdzu neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi, jo tad veidosies rindas. Pēc 23.maija iesniegtajiem pieteikumiem līdz 15.jūnijam jau tiks piemērotas samazinājuma sankcijas par katru dienu.
Atgādinu, ka Lauku atbalsta dienesta sniegtās konsultācijas, ieskaitot veidlapu aizpildīšanu un izdrukāšanu, ir bez maksas.
Balvu birojs līdz 23.maijam darbojas katru darba dienu no 9.00-16.00.


Balvu novada pašvaldība izsludina cenu aptauju Transformatora ēkas demontāžas darbiem Dzirnavu ielā, Balvu pilsētā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 24 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 24 Maijs 2016

Pretendentiem lūdzam iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem.

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija

Darbu apjomi


Kas bija aiz durvīm Muzeju naktī 2016?

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 24 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 24 Maijs 2016

Kā jau pēdējos gados ierasts, arī šogad 21. maijā norisinājās Muzeju nakts. Šī notikuma ietvaros savas durvis Balvos bija vērušas vairākas iestādes. Šī gada akcijas tēma bija Durvis, kas rosināja mirkli pakavēties uz sliekšņa un pavērot, kādas durvis mēs veram – aicinošas, pārsteigumus sološas vai varbūt smagas, bijību raisošas? Katrs Muzeju nakts apmeklētājs varēja padomāt par atbildēm uz jautājumiem - ko sargā, ko slēpj, ko dāvā un stāsta muzeju durvis?

Lasīt tālāk ...


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 25 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 25 Maijs 2016

Domes vadītāja aktualitātes

 • 25. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis dosies uz Rīgu, lai runātu un gūtu atbalstu saistībā ar iesniegtajiem projektiem.

Notikumi kultūras jomā

 • 28. maijā plkst. 18:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā eksotisko deju studijas „SAMIA” 10-gades jubilejas koncerts. Ieejas maksa 1,00 EUR.
 • 28. maijā plkst. 22:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā ballīte 80. - to gadu ritmos. Muzicēs DJ Ingars. Ieejas maksa 3,00 EUR/ Iespēja rezervēt galdiņu pa tālr. 26367693, 25608580.
 • Krišjāņu pagasta svētki:
  plkst. 10:00 Tirgošanās un andelēšanās pie Krišjāņu pagasta Tautas nama;
  plkst. 13:00 Svētku ieskaņas pasākums laukumā pie pagastmājas;
  plkst. 20:00 Svētku koncerts „Ceriņu smaržā ietinies prieks” Krišjāņu pagasta Tautas namā;
  plkst. 22:00 Balle kopā ar Zinti Krakopu Krišjāņu pagasta Tautas namā.

Lasīt tālāk ...


Izsole

Drukāt
Kategorija: Izsoles
Pirmdiena, 23 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2016

Balvu novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Verpuļeva 485B”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0.069 ha platībā kadastra Nr. 3846 005 0310 (kadastra apzīmējums 3846 005 0483). Izsoles sākumcena – EUR 712.00 (septiņi simti divpadsmit euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā – „Balvu Novada Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Šajā pat laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 4.jūlija plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2016.gada 4.jūlija plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 71.20 (septiņdesmit viens euro, 20 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro, 00 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2016.gada 5.jūlija plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi


Noskaidrota konkursa „Balvu novada Vecmāmiņa 2016” titula ieguvēja

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Maijs 2016


Es šodien dzīvi iemīlu vēl vairāk – caur asarām, caur ciešanām, caur sārtām magonēm..... es dzīvi iemīlu caur cilvēkiem, ko ceļā sastopu un rodu.... es dzīvi iemīlu caur to, ko saņemu un vairāk vēl – caur to, ko citiem dodu.... es šodien dzīvi iemīlu vēl vairāk.....

/Fragments no konkursa dalībnieces esejas „Mana dzīves jēga”/

Lasīt tālāk ...


Balvu Bērnu un Jauniešu centra priekšpagalmā notiks „Muzeju nakts”

Drukāt
Kategorija: Balvu Bērnu un Jauniešu centrs
Ceturtdiena, 19 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Maijs 2016


Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros izsniedz Pateicības rakstus aizbildnēm Ivetai Langovskai un Dacei Balodei

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Maijs 2016


Nu jau vairāku gadu garumā Balvu novada Bāriņtiesa Starptautiskajā ģimenes dienā dodas pie tām ģimenēm, kuras savā aizbildniecībā pieņēmušas bērnus, kas palikuši bez vecāku gādības. Šajā gadā Balvu novada Bāriņtiesas vadītāja Rudīte Krūmiņa un Balvu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska devās uz Briežuciemu pie aizbildnes Ivetas Langovskas un Krišjāņiem pie aizbildnes Daces Balodes, lai izsniegtu Balvu novada domes Pateicības rakstus par ieguldījumu bez vecāku gādības palikušā bērna audzināšanā un ģimeniskās vides nodrošināšanā.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes ārkārtas sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 17 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2016

2016.gada 17.maijā, plkst. 13.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

1. Par aizņēmumu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Balvos. (ziņo O.Siņica)
2. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Austrumvilki” projektam „Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana”. (ziņo O.Siņica)
3. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Balvu teātris” projektam “SVAIGĀ GAISĀ”. (ziņo O.Siņica)
4. Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana”. (ziņo O.Siņica)
5. Par grozījumu Balvu novada Domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Kundziņi”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, sadali”. (ziņo T.Začeva)
6. Par zemes vienības daļas izveidošanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam “Caunītes” Vīksnas pagastā. (ziņo G.Zaharāne)
7. Par grozījumiem 2016.gada 12.maija Domes lēmumā (protokols Nr.6, 78.§) „Par dalību projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Spēlēsim! Dziedāsim! Dejosim!””. (ziņo O.Siņica)


Izsoles

Drukāt
Kategorija: Izsoles
Otrdiena, 17 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2016

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz telpām - garāžām Ezera iela 37B, Balvi, Balvu novads:
1.1. Garāža Nr.8 - 18.6 m2 kadastra apzīmējums 38010020141008;
1.2. Garāža Nr.16 – 18.5 m2 kadastra apzīmējums 38010020141013;
1.3. Garāža Nr.19 – 18.4 m2 kadastra apzīmējums 38010020141016.

Nosacītā nomas maksa garāžām ir EUR 0,76/m2 (nulle euro septiņdesmit seši centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – trīs gadi. Iznomāšanas mērķis auto novietošana vai uzņēmējdarbības veicināšana.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2016.gada 17.maija līdz 2016.gada 25.maija plkst. 16.00. Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Terēziju Začevu (t.65420932; mob.t.26370519).

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2016.gada 17.maija līdz 2016.gada 25.maija plkst plkst. 16.00.

Izsole notiks 2016.gada 26.maijā plkst.14.30 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Izsoles noteikumi

Lasīt tālāk ...


Ziemeļlatgales velomaršruta „Rypoj vasals!” atklāšana

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 16 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Maijs 2016

Velomaršruta „Rypoj vasals!” atklāšanas dienā, 21. maijā, Balvu, Viļakas, Kārsavas, Baltinavas un Rugāju novadi ir sagatavojuši plašu pasākumu programmu ne tikai aktīvajiem velo braucējiem, bet arī citu sajūtu baudītājiem Ziemeļlatgalē. Svinīgais velomaršruta nr. 34 atklāšanas brīdis Ziemeļlatgalē notiks plkst. 11.00, kad katrā novadā tiks griezta svinīgā lente un palaisti braucienā pirmie velosipēdisti.

Lasīt tālāk ...


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Maijs 2016

Domes vadītāja aktualitātes

 • 17. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis vadīs domes ārkārtas sēdi.
 • 20. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresā, kas notiks Liepājā.

Lasīt tālāk ...


Izdalīti 116 Balto zeķīšu pāri

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 10 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 10 Maijs 2016


Dienu pirms Mātes dienas, skaistā un saulainā 7. maija sestdienā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā kopā ar saviem vecākiem, brāļiem un māsām, tantēm un tēvočiem, vecmāmiņām un vectētiņiem pulcējās 2015. gadā dzimušie bērniņi, lai saņemtu simbolisku piemiņas medaļu ar Balvu novada ģerboni un īpašās Baltās zeķītes. Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Svetlana Romanovska pastāstīja, ka pagājušajā gadā Balvu novadā dzimuši un deklarēti 116 mazuļi, taču piecās ģimenēs pagājušajā gadā prieks bijis dubultliels, jo dzimuši dvīņi.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Maijs 2016

2016.gada 12.maijā, plkst.10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Seminārs „Vietējie pārtikas produkti gastronomiskajā tūrismā”

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Maijs 2016

2. jūnijā plkst. 10:00
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā

Balvi, Vidzemes iela 2b, konferenču zālē

Semināra tēmas:

Lasīt tālāk ...


Šīs nedēļas notikumi Balvu novadā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Maijs 2016

Domes vadītāja aktualitātes

 • 10. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis dosies uz Ludzu, lai piedalītos Latgales plānošanas reģiona sanāksmē.
 • 11. maijā Balvu novada domes priekšsēdētājam Andrim Kazinovskim paredzēta tikšanās ar Satiksmes ministru.
 • 12. maijā Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis vadīs Domes sēdi, kas notiks Balvu novada pašvaldībā plkst. 10:00 3. stāva Sēžu zālē.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei