Palielinat Fonta izmeru Option 5 Atjaunot Fonta izmeru Option 5 Samazinat Fonta izmeru Option 5
English (United Kingdom)   Latvian   Russian (CIS)
Balvu novads

Nebēda atzīmēs 20 gadu dzimšanas dienu

Balvu Kultūras un atpūtas centrā 1.martā plkst.17.00 deju kopa „Nebēda” ar koncertu atzīmēs savu 20.dzimšanas dienu un vārda dienu.

Koncertā piedalīsies ne tika „Nebēda”, vadītājs Agris Veismanis, bet arī vairāki kolektīvi no citiem novadiem:

1. Valkas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa „AIJA”, vadītāja Liesma Ērgle;

2. Gulbenes kultūras centra deju kopa „APINĪTIS”, vadītāja Edīte Ķikuste;

3. Ropažu novada vidējās paaudzes deju kolektīvs "CIELAVA", vadītājaTerēza Jozefa;

4. Alūksnes Tautas nama deju kopa „JUKUMS”, vadītāji Inita un Agris Veismaņi;

5. Kokneses kultūras namā vidējās paaudzes deju kolektīvs "LIEPAVOTS", vadītāja Inta Balode

6. Alūksnes Tautas nama deju kopa „OLYSTA”, vadītāji Agris Veismanis un Didzis Eglītis;

7. Līgatnes novada vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "ZEPERI", vadītājaIveta Pētersone-Lazdāne;

8. Viļakas novada Šķilbēnu pagasta folkloras kopa „REKAVAS DZINTARS”, vadītājs Vilis Cibulis;

Laipni lūgti visi interesenti un bijušie dejotāji!

 

Aktualizēta informācija par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem!

Sakarā ar pavasara šķīdoni Balvu novada pašvaldība ir noteikusi transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu pašvaldības autoceļiem ar grants segumu transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5t.
Uzņēmējus, kuri izmanto pašvaldības autoceļus kravu pārvadājumiem, lūdzam ievērot ceļu satiksmes ierobežojumus vai izvēlēties kravu pārvadājumu maršrutus, kas neskar pašvaldības autoceļus ar grants segumu.
Transportlīdzekļu satiksme kravu pārvadājumiem tiks atjaunota pēc iespējas drīzākā laikā, saskaņā ar laika apstākļiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka izmantojot autoceļus šķīdoņa laikā, pašvaldībai tiek nodarīti būtiski finansiāli zaudējumi.

Lasīt tālāk...

 

Balvu novada Domes ārkārtas sēde

2014.gada 27.februārī plkst.11.00 notiks Balvu novada Domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par projektu „Grupu mājas pakalpojuma sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem Balvu novadā” un „ Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai” avansā pārmaksātā finansējuma atmaksu. (ziņo I.Serdāne)
2. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā”. (ziņo A.Vrubļevskis)
3. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā”. (ziņo A.Vrubļevskis)
4. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu ezerā”. (ziņo A.Vrubļevskis)
5. Par naudas balvas piešķiršanu Arvim Vilkastem. (ziņo A.Kazinovskis)
6. Par nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu ar SIA „Elēģija Vīle”. (ziņo V.Fedulova)
7. Par Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos un ārējo sakaru jautājumos Jura Boldāna 2014.gada 20.februāra rīkojuma Nr.3.22/6 „Par A.Kazinovska komandējumu” apstiprināšanu. (ziņo A.Kazinovskis)
8. Par dalību Labklājības ministrijas projektu konkursā „„Jauniešu mājas” izveide bērnu aprūpes iestādes bērniem pašvaldībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Tuvāk mājām”. (ziņo S.Kaša)
9. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju. (ziņo N.Apīne)

 

Sveicam novadnieku Arvi Vilkasti ar olimpisko sudrabu!

Sudraba medaļu Soču olimpiskajās spēlēs bobsleja četrinieku ekipāžām svētdien izcīnīja Oskara Melbārža komanda ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu, iegūstot ceturto godalgu Latvijai šajās Olimpiādes spēlēs.

Atgādinām, ka Arvis ir Balvu sporta skolas audzēknis. Viņa startiem tāpat kā radinieki un draugi  līdzi juta un pārdzīvoja viņa trenere Sarmīte Keisele, Balvu Sporta skolas direktore Ludmila  Beļikova un daudzi jo daudzi novadnieki.

Šonakt bobslejisti atgriežas mājup. Viņus sagaidīt lidostā dosies  arī sporta skolas, novada domes pārstāvji un daudzi citi līdzjutēji, lai sveiktu Arvi ar panākumiem un dalītos priekā.

Pēdējās izmaiņas (Trešdiena, 26 februāris 2014 11:59)

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka organizē reģionālās diskusijas par Latvijas kultūras kanonu projekta „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās” ietvaros

Balvu Centrālajā bibliotēkā

26.februārī plkst.13.30

pirmā diskusija

„Latvijas kultūras kanona zīmē - Tautas tradīcijas”

 

Diskusiju vada Liega Piešiņa (LNB), Ruta Cibule (BCB), Una Sedleniece – Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja direktora vietniece

Lasīt tālāk...

 

Balvu jaunie mūziķi – sekmīgi Stīgu instrumentu konkursā

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā 14.februārī notika Valsts konkursa Stīgu instrumentu spēlē 2. kārta, kur teicamu sniegumu rādīja no Balvu Mūzikas skolas izvirzītie audzēkņi. Audzēkņu skolotāja - Zoja Zaharova

Konkursa 1. grupā-Evelīnai Pipcānei- 1.vieta,viņa  izvirzīta uz Valsts    konkursa 3. kārtu Rīgā (koncertmeistare Jeļena Agafonova),  - Sonorai Loginai - Atzinības raksts (koncertmeistare Rita Kočerova).

Savukārt 2.grupā-Nadīnai Magonei – 2. vieta (koncertmeistare Jeļena Agafonova) un  Elīnai Samoiļenko – 3. vieta (koncertmeistare Rita Kočerova).

Arī 3.grupā Annijai Anetei Loginai- 2. vieta (koncertmeistare Jeļena Agafonova)un Elīzai Zelčai- 3.vieta (koncertmeistare Jeļena Agafonova).

 

Izsole

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē izsola nomas tiesības uz  telpām Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā ( kadastra numuru 3801 003 0380 007) ar kopējo platību 494,4 m2. Telpu lietošanas mērķis - ražošanas vajadzībām.

Nosacītā nomas maksa EUR/m2 0,48 (četrdesmit astoņi eiro centi) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš  līdz 12 gadiem. Telpām nepieciešami nopietni kapitālieguldījumi.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv  un Balvu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļā Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2014.gada 20.februāra līdz 2014.gada 26.februāra plkst. 16.00. Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada p.a „SAN-TEX” ražošanas vadītāju Kasparu Bikaviņu, mob. 26173310. Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu līdz 2014.gada 26. februāra plkst. 16.00.

Lasīt tālāk...

 

Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē – par investīcijām

Trešdien "Ziemeļlatgales Biznesa centrā" Vidzemes 2b Balvos uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sanāksme. To atklāja Ģirts Teilāns-Balvu novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Par Balvu novada Investīciju programmu 2014.-2017.gadam  un 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu  investīciju prioritātēm informēja  Valda Vancāne  - pašvaldības finanšu un attīstības nodaļas speciāliste. Konsultatīvās padomes pārstāvji sniedza priekšlikumus novada plānošanas dokumenta izstrādei.

ALTUM kredītprojektu vadītāja Līga Rubene  stāstīja par  ALTUM atbalstu uzņēmējdarbībai.