2.§ Par aktualizēto Investīciju programmu 2014.-2017.gadam

Kategorija: 23.12.2014., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 05 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 05 Janvāris 2015 16:41

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību un 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu, kā arī 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.pantu, kas nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Andris Kazinovskis, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Svetlana Pavlovska, Juris Boldāns, Egons Salmanis, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Aivars Kindzuls), PRET – 2 (Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš), ATTURAS – 3 (Sarmīte Cunska, Arvīds Raciborskis, Ināra Ņikuļina), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta „Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam" aktualizēto Investīciju programmu 2014.-2017.gadam (pielikumā).

2. Nosūtīt lēmumu un investīciju programmas pielikumu Nr.1 „Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.- 2020.gadam” Latgales plānošanas reģionam.

3. Publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu Balvu novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv .

4. Publicēt aktualizētās Investīciju programmas 2014.-2017.gadam pielikumu Nr.1 „Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ietvaros īstenojamās prioritārās projektu idejas ES fondu finansējumam 2014.- 2020.gadam” pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv .

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei