Budžets 2015

Kategorija: Budžets
Ceturtdiena, 29 Janvāris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 14:57


APSTIPRINĀTI
Ar Balvu novada Domes
2015.gada 22.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 1. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2015.gada 22.janvārī

Nr.1/2015

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2015.gadam 13 010 492 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2015.gadam 14 129 993 euro saskaņā 2. un 3.pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvārī 1 394 707 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 526 877 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmas un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1.-3.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 8.pielikumu.

8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 4.-10.skolēnu, 5.-6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 9.pielikumu.

9. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2015.gadam saskaņā ar 10.pielikumu.

10. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2015.gadam saskaņā ar 11.pielikumu.

11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2015.gadam saskaņā ar 12.pielikumu.

12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta 2015.gada ieņēmumus 314 430 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 269 035 euro apmērā, izdevumus 450 061 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 133 404 euro apmērā saskaņā ar 13. un 13.A.pielikumu.

13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 1076 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

14. Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gadā saskaņā ar 15.pielikumu.

15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2015.-2018.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.
16. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
17. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2015.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

18. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:

Pielikums Nr.1 “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadam (EUR)” uz 6 lapām;
Pielikums Nr.2 “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015.gadam( EUR)” uz 9 lapām;
Pielikums Nr.3 “Balvu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)” uz 12 lapām;
Pielikums Nr.4 “Balvu novada pašvaldības budžeta atlikumi uz 2015.gada 1.janvāri (EUR)” uz 2 lapām;
Pielikums Nr.5 “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;
Pielikums Nr.6 “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmas un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;
Pielikums Nr.7 “Mērķdotācijas sadalījums – pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam (EUR)”uz 1 lapas;
Pielikums Nr.8 “Valsts budžeta dotācijas 1.-3.klašu ēdināšanai sadale 2015.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
Pielikums Nr.9 “Pašvaldības dotācija 4.-10. klašu skolēnu, 5.-6.gadīgo bērnu pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2015.gadā (janvāris-decembris) (EUR)” uz 1 lapas;
Pielikums Nr.10 “Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plāns 2015.gadam” uz 9 lapām;
Pielikums Nr.11 “Balvu Sporta centra pasākumu plāns 2015.gadam” uz 4 lapām;
Pielikums Nr.12 “Balvu novada spora izlašu komandu sporta pasākumu plāns 2015.gadam” uz 3 lapām;
Pielikums Nr.13 “Balvu novada pašvaldības speciālais budžets 2015.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
Pielikums Nr.13.A. “Balvu novada pašvaldības 2015.gada autoceļu finansējuma sadalījums (EUR)” uz 1 lapas;
Pielikums Nr.14 “Balvu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2015.gadam (EUR)” uz 1 lapas;
Pielikums Nr.15 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gadā (EUR)” uz 3 lapām;
Pielikums Nr.16 “Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmērs 2015.-2018.gadam (EUR)” uz 12 lapām;
Pielikums Nr.17 “Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” uz 8 lapām.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Dimitrijevs


Saistošie noteikumi:

Nr.13/2015 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 22.01.2015 saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”

Nr.15/2015 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 22.01.2015 saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”

Nr.19/2015 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 22.01.2015 saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Balvu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”