4.§ Par grozījumu Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 13:32

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6. apakšpunktu, LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt iekšējos normatīvos aktus, LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš paredz, ka atvasinātas publiskas personas orgāns izdod iekšējos normatīvos aktus pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos, LR Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, 2015.gada 10.decembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Veikt grozījumu Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā (apstiprināts ar Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmumu, sēdes prot. Nr.19, 10.§) (turpmāk tekstā- Nolikums) un papildināt Nolikuma 6.8.punktu ar tekstu šādā redakcijā „Samaksa nometnes personālam nevar pārsniegt 25% no pašvaldības piešķirtā finansējuma.”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei