9.§ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Stacijas ielā 28, Balvos un darba uzdevuma apstiprināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Otrdiena, 29 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 29 Decembris 2015 13:49

Izskatot SIA „CAR WASH BALVI”, reģ.Nr.42403038540, Balvi, Vidzemes iela 20-13 pilnvarotās personas G.Ā. 2015.gada 2.decembra iesniegumu, kurā tiek lūgts pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprināt darba vadītāju un darba uzdevumu nekustamajam īpašumam Balvos, Stacijas ielā 28, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0347, kā arī pielikumā pievienoto paskaidrojuma rakstu un teritorijas izmantošanas priekšlikumu un pamatojoties uz:
1) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu - „lokālplānojums - vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai”;
2) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus;
3) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13.panta trešo daļu, kas paredz, ja lokālplānojuma vai detālplānojuma ierosinātājs nav attiecīgā vietējā pašvaldība, to izstrādi un īstenošanu finansē ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību;
4) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.pantu, kurā ir noteikta tā izstrādāšana, saturs un ietekme uz teritorijas plānošanu;
5) 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, kurš paredz, ka pieņemot lēmumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, pašvaldība apstiprina tā izstrādes vadītāju un darba uzdevumu,
2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes gabalam Stacijas ielā 28, Balvos, Balvu novadā, kadastra nr. 3801 001 0347, ar mērķi nodrošināt pašapkalpošanas automašīnu mazgātuves būvniecības un ekspluatācijas noteikumus, precizējot teritorijas izmantošanu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei zemes gabalam Stacijas ielā 28, Balvos, Balvu novadā, kadastra nr. 3801 001 0347 (pielikumā).

3. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram ar rīkojumu izveidot lokālplānojuma izstrādes darba grupu.

4. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju Anitu Avotiņu par lokālplānojuma izstrādes vadītāju.

5. Slēgt līgumu ar lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA „CAR WASH BALVI”, reģ.nr.42403038540, līgumu par lokālplānojuma izstrādi. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot līguma projektu.

6. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai divu nedēļu laikā lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales reģiona attīstības aģentūrai.

7. Uzdot Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļai triju darba dienu laikā paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

9. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei