44.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu Tilžas pagastā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 09:24

Izskatot Tilžas pagasta pārvaldes 2015.gada 30.novembra iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt 2009.gada 20.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.97 ar N.D., personas kods ***, par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomu Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 006 0153, 4,7 ha platībā.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei