45.§ Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar V.E. Balvu pagastā

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 09:27

Izskatot V.E., personas kods ***, adrese ***, 2015.gada 6.novembra iesniegumu par ceļa servitūta līguma noslēgšanu un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos; LR 1992.gada 11.marta likuma „Par autoceļiem” 6.1 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna un otro daļu, kas nosaka, ka servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata tiesa; LR Civillikuma 1156. pantu, kas nosaka, ka ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību: 1) uz kājceļu, 2) uz lopu ceļu, un 3) uz braucamo ceļu, 1231. pantu, kas nosaka, ka servitūtus nodibina: 1) ar likumu; 2) ar tiesas spriedumu; 3) ar līgumu vai testamentu un 1235. pantu, kas nosaka, ka no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t. i. valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi, 2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu novada pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā „Verpuļeva 610”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads, kadastra apzīmējums 3846 005 0515, par labu nekustamajam īpašumam „Verpuļeva 612”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads,, kadastra numurs 3846 005 0385, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu ne mazāk kā 2,25 m platumā un 50 m garumā, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Slēgt ceļa servitūta līgumu ar V.E. par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu. Ceļa servitūta līgumu slēgt uz nenoteiktu laiku.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei