48.§ Par nedzīvojamās telpas - garāžas Nr.5 Tautas ielā 14A, Balvos nomas līguma pagarināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 09:34

Izskatot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs struktūrvienība Balvu konsultāciju birojs”, reģ. Nr. 40003347699, juridiskā adrese Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu novads, ko uz 2011.gada 30.decembra pilnvaras Nr.04-37/76 pamata pārstāv I.L., 2015.gada 2.decembra iesniegumu par telpu nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai Dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus, 2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām – garāžu Nr.5 Tautas ielā 14A, Balvos (kadastra apzīmējums 3801 003 0641 001) ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs struktūrvienība Balvu konsultāciju birojs”, reģ. Nr. 40003347699.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļai sagatavot vienošanos ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs struktūrvienība Balvu konsultāciju birojs”, reģ. Nr.40003347699, par 2010.gada 22.februārī noslēgtā līguma Nr.1 pagarināšanu uz laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei