55.§ Par Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēto Rīcības plāna un Investīciju programmas 2016.-2017.gadam apstiprināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 10:21

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību un 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu, kā arī 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, 2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta „Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam” aktualizēto Rīcības plānu 2016.-2017.gadam (pielikumā) un aktualizēto Investīciju programmu 2016.-2017.gadam (pielikumā).

2. Nosūtīt aktualizēto Rīcības plānu 2016.-2017.gadam un aktualizēto Investīciju programmu 2016.-2017.gadam un lēmumu par to apstiprināšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.

3. Publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu Balvu novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv .

4. Publicēt attīstības plānošanas dokumenta „Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam” aktualizēto Rīcības plānu 2016.-2017.gadam un aktualizēto Investīciju programmu 2016.-2017.gadam pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.

5. Par lēmuma izpildi atbild Balvu novada pašvaldības izpilddirektors.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei