56.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „East Energy”

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 10:23

Pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu un 25.panta pirmās daļas septīto punktu, kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas gadījumos, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem, dzēš attiecīgā pašvaldība, un ņemot vērā publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”: 30.09.2015., Nr.191, publikācijas Nr. KMR00088548635916, Komercreģistra ziņas par SIA „East Energy”, reģ. Nr. 40003842111 izslēgšanu no komercreģistra 25.09.2015., 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Ivans Baranovs, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – 2 (Juris Boldāns, Dmitrijs Usins), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA „East Energy”, reģ. Nr. 40003842111, EUR 174.59 (parāds EUR 115.45, nokavējuma nauda EUR 59,14).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei