58.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Experience”

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 10:26

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, adrese Ģertrūdes iela 135-45, Rīga, parāds par nekustamā īpašuma nodokli ir EUR 602,88 (pamatparāds – EUR 568,58, nokavējuma nauda – EUR 34,30). Minētā nodokļa parāda maksāšanas pienākums izriet no 2015.gada 18.februāra maksāšanas paziņojuma, kas stājās spēkā 2015.gada 25.februārī.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, iecirknis Nr.29, Zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas 2015.gada 16.novembra pieprasījumu (Nr.12757/029/ 2015-NOS), kurā tiek lūgts sniegt informāciju par Krišjāņu pag., Balvu nov., kadastra numurs 3856 002 0284 nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedzīt no SIA „Experience”, reģistrācijas Nr.40003699829, adrese Ģertrūdes iela 135-45, Rīga parādu par nekustamā īpašuma nodokli EUR 602,88 (pamatparāds – EUR 568,58 , nokavējuma nauda – EUR 34,30) apmērā par nekustamo īpašumu, kura adrese ir Zaķusala, „Zaķusala”, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, ar kadastra numuru 3856 002 0284, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei izdot izpildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu no SIA Experience.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei