59.§ Par Balvu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvaldes kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz 817, valsts numurs FR 9911, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 10:29

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā, 1995.gada 19.jūlija Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 8.panta piekto daļu, kas nosaka, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura saskaņā ar šī likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu, Balvu novada domes 2015.gada 13. augusta lēmumu „Par kustamās mantas, autobusa Mercedes Benz 817, valsts reģistrācijas numurs FR 9911, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 39.§), Balvu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvaldes vadītājas G. Jermacānes iesniegumu un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta G. Caunes atzinumu, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē Balvu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvaldes kustamo mantu - autobusu Mercedes Benz 817, valsts reģistrācijas numurs FR 9911, izlaiduma gads 1989.

2. Apstiprināt kustamās mantas sākumcenu EUR 990.00 (deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.

4. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Vectilžas pagasta pārvaldes kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 817, valsts numurs FR 9911 izsoles noteikumus (pielikums).

5. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikums
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei