60.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.20 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 10:31

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, ņemot vērā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.20 Pilsoņu ielā 23, Balvi, Balvu novads 2015.gada 26.novembra izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2015.gada 26.novembra sēdes protokols Nr.18), 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.20 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1680 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 020), kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 40.6 m2 platībā un kopīpašuma 406/31075 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju V.S., personas kods ***, adrese ***, kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 1532.00 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit divi euro, 00 centi).

2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.20 Pilsoņu iela 23, Balvi, Balvu novads pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.

4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei