61.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.11 Brīvības ielā 59A, Balvi, Balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 10:34

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu, tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta trešās daļas nosacījumus, 36.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem un par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, ņemot vērā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.11 Brīvības ielā 59A, Balvi, Balvu novads 2015.gada 26.novembra izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2015.gada 26.novembra sēdes protokols Nr.18), 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.11 Brīvības ielā 59A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1500, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46.9 m2 platībā un kopīpašuma 469/5248 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju S.P., personas kods ***, adrese ***, kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 5403.00 (pieci tūkstoši četri simti trīs euro, 00 centi).

2. Noteikt nomaksas termiņu – 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

3. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 Brīvības iela 59A, Balvi, Balvu novads nomaksas pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

4. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.11 Brīvības iela 59A, Balvi, Balvu novads nomaksas grafiku, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrās daļas un 36.panta trešās daļas nosacījumus.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei