62.§ Par nekustamā īpašuma Lauku iela 16A, Balvi, Balvu novads pārdošanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 10:38

Izskatot A.J., personas kods ***, adrese *** iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), 44.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka publiskai personai piederošu zemes gabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam, 2015.gada 10.septembra Balvu novada Domes lēmumu „Par zemes gabala Lauku ielā 16A, Balvos nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.11, 15.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” atskaiti un 2007.gada 1.martā noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr.17, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot A.J., personas kods ***, nekustamo īpašumu Lauku iela 16A, Balvi, Balvu novads, kadastra Nr. 3801 001 0499, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1654 m2 (kadastra apzīmējums 3801 001 0499).

2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu EUR 1900.00 (viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.

4. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Lauku iela 16A, Balvi, Balvu novads pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei