64.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.75 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā atkārtotu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 10:59

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, 2015.gada 12.februāra Balvu novada Domes lēmumu “Par dzīvokļu Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 4.§) un nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” atskaiti2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atkārtoti atsavināt, samazinot sākumcenu par 60%, atklātā mutiskā izsolē Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.75 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1682 (kadastra apzīmējums 3801 003 0390 001 075), kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 33.5 m2 platībā un kopīpašuma 335/31075 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 701.00 (septiņi simti viens euro, 00 centi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.75 Pilsoņu iela 23, Balvos, Balvu novadā atkārtotas izsoles noteikumus (pielikums).

5. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

Pielikumu
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei