67.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.9 “Skolotāju māja”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads pārdošanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:12

Izskatot L.D., personas kods ***, adrese *** iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, 2015.gada 14.maija Balvu novada Domes lēmumu „Par dzīvokļa Nr.9 “Skolotāju māja”, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu” (protokols Nr.6, 38.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” atskaiti un 2009.gada 3.augusta noslēgto dzīvojamās mājas “Skolotāju māja” dzīvokļa Nr.9 īres līgumu Nr.1, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot L.D., personas kods ***, nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.9 “Skolotāju māja”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3894 900 0048, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 44.3 m2 platībā un kopīpašuma 4430/53130 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 3894 004 0282 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 3894 004 0282).

2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu EUR 800.00 (astoņi simti euro, 00 centi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.

4. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 “Skolotāju māja”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei