68.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzkalns”, Tilžas pagasts, Balvu novads pārdošanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:18

Izskatot E.S., personas kods ***, adrese *** un I.S., personas kods ***, adrese *** pilnvarotās personas G.S., personas kods ***, adrese *** iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 44.panta septīto daļu, kas nosaka, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā, 2014.gada 9.oktobra Balvu novada Domes lēmumu „Par zemes īpašuma “Bērzkalns”, Tilžas pagasts izveidošanu un nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.14, 16.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” atskaiti un 2013.gada 1.jūlija noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr.449, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot E.S., personas kods ***, nekustamo īpašumu „Bērzkalns”, Tilžas pagasts, Balvu novads, kadastra Nr. 3886 005 0179, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2.15 ha un mežaudzi (kadastra apzīmējums 3886 005 0085) saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu EUR 6000.00 (seši tūkstoši euro, 00 centi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.

4. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma „Bērzkalns”, Tilžas pagasts, Balvu novads pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.

6. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei