69.§ Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādī

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:20

Izskatot 2015.gada 2.novembra Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas iesniegumu Nr.1.-7.2./142 un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2014.gada 13.februāra lēmuma „Par Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes iekļaujošas Izglītības atbalsta centra maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.2, 30.§) pielikumā „Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – pielikums) šādus grozījumus:
1.1. izteikt pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

1.1.

Pirmreizējā konsultācija

3.31

0.69

4.00

1.2.

Atkārtotā konsultācija

2.07

0.43

2.50

1.2. izteikt pielikuma 2.1. un 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

2.1.

Pirmreizējā konsultācija

3.31

0.69

4.00

2.2.

Atkārtotā konsultācija

2.07

0.43

2.50

1.3. svītrot pielikuma 3.punktu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei