70.§ Par grozījumiem Balvu Sporta skolas maksas pakalpojumu cenrādī

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:22

Izskatot 2015.gada 26.oktobra Balvu Sporta skolas direktores L.Beļikovas iesniegumu Nr.1-11/91 un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvijamā fonda īri (nomu) un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmuma „Par Balvu Sporta skolas maksas pakalpojumiem”(sēdes protokols Nr.19.,55.§) 2.pielikumā „Balvu Sporta skolas peldbaseina maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – pielikums) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

  4.

Telpu noma

4.1.

Telpa Nr.8

mēnesī

26.87

5.64

32.51

4.2.

Telpa Nr.27C

mēnesī

51.55

10.83

62.38

4.3.

Telpa Nr.35

mēnesī

64.96

13.64

78.60

4.4.

Kafejnīcas virtuves noma

mēnesī

72.86

15.30

88.16

4.5.

Kafejnīcas zāles noma pasākumiem

h

4.70

0.99

5.69

1.2. Izteikt pielikuma Piezīmes šādā redakcijā:
„Piezīmes: Peldbaseina apmeklējuma atlaides:
• Ja baseina apmeklējums ir divas stundas, tad trešā stunda ir par brīvu.
• Sezonas atklāšanas dienā - 10%.
• Baseina apmeklējuma atlaide pensionāriem, politiski represētajām personām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzrādot apliecību - 50%.
• Baseina apmeklējuma atlaide pilna laika studentiem, uzrādot studenta apliecību - 10 %.
• Baseina apmeklējumu atlaides organizētai grupai 10 un vairāk cilvēki - 10%.
• Dzimšanas dienas gaviļniekam/cei, uzrādot personu apliecinošo dokumentu - 50%.
• Baseina, sāls istabas apmeklējumu atlaide bērnam ar īpašām vajadzībām līdz 10 gadu vecumam un viņa pavadonim - 100%.
• Lēmumā noteiktās atlaides nesummējās.
• Viens apmeklējums – viena stunda, kurā ietilpst nodarbības - 60 minūtes, dušas un ģērbtuves izmantošana pirms un pēc apmeklējuma - 15 minūtes.”

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu Sporta skolas direktoram.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei