71.§ Par grozījumiem Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādī

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:25

Izskatot 2015.gada 27.novembra Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores B.Vizules iesniegumu Nr.1-10/379 un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvijamā fonda īri (nomu) un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Valdis Zeltkalns, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Juris Boldāns, Ivans Baranovs, Dmitrijs Usins, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra lēmumā „Par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 21.§) (tālāk - Lēmums) šādus grozījumus:
1.1. papildināt Lēmuma 1. pielikumu ar 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24. un 2.25. apakšpunktu:

2.18

Izdrukas pakalpojumi A4  (melnbalts teksts)

lappuse

0.07

0.02

0.09

2.19

Izdrukas pakalpojumi A4  (melnbalts attēls)

lappuse

0.14

0.03

0.17

2.20

Izdrukas pakalpojumi A4 (krāsains teksts)

lappuse

0.28

0.06

0.34

2.21

Izdrukas pakalpojumi A4 (krāsains attēls)

lappuse

0.56

0.12

0.68

2.22

Izdrukas pakalpojumi A3 (melnbalts teksts)

lappuse

0.15

0.03

0.18

2.23

Izdrukas pakalpojumi A3  (melnbalts attēls)

lappuse

0.28

0.06

0.34

2.24

Izdrukas pakalpojumi A3  (krāsains teksts)

lappuse

0.56

0.12

0.68

2.25

Izdrukas pakalpojumi A3  (krāsains attēls)

lappuse

1.12

0.24

1.36

1.2. izteikt Lēmuma 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktoram.

Pielikums

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei