72.§ Par dzīvokļa Nr.1 Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads īrnieka ieguldījumu kompensāciju, piemērojot īres maksas apjoma samazināšanu

Kategorija: 17.12.2015., Protokols Nr.17
Trešdiena, 30 Decembris 2015
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 Decembris 2015 13:31

Izskatot Tilžas pagasta pārvaldes 2015.gada 30.novembra iesniegumu, kurā lūdz izskatīt pašvaldības dzīvokļa Nr.1 Pārupes iela 10, Tilža, Tilžas pagasts īrnieces L.G. dzīvokļa remontā veikto ieguldījumu kompensāciju, piemērojot īres maksas apjoma samazināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “b” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs telpas kārtējo remontu, Balvu novada pašvaldības 2014.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 1/2014 ”Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” (protokols Nr.6, 18.§) 2.8.punktu, kas nosaka, ka īrnieks pēc atļauto remontdarbu izpildes iesniedz iesniegumu par dzīvoklī veikto ieguldījumu kompensāciju pašvaldībā vai Pārvaldē. Iesniegumam pievieno remontdarbu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un 3.1.punktu, kas nosaka, ka īrnieka ieguldījumi nepieciešamo remontdarbu veikšanai pašvaldības dzīvoklī tiek kompensēti, atbrīvojot īrnieku no īres maksas – peļņas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, uz noteiktu laiku. Periods atbrīvošanai no īres maksas tiek noteikts, ņemot vērā īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, lielumu un nepieciešamos remontdarbos ieguldīto summu, 2015.gada 10.decembra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ināra Ņikuļina, Aigars Pušpurs, Pēteris Kalniņš, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Arvīds Raciborskis, Ivans Baranovs, Ēriks Ločmelis), PRET - nav, ATTURAS – 3 (Valdis Zeltkalns, Juris Boldāns, Dmitrijs Usins), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot dzīvokļa Nr.1 Pārupes ielā 10, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads īrnieci L.G., personas kods ***, no īres maksas peļņas daļas EUR 220,00 (divi simti divdesmit euro, 00 centi) apmērā, laika periodā no 2017.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.oktobrim.

2. Uzdot Tilžas pagasta pārvaldei veikt grozījumus dzīvojamās telpas īres līgumā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei